T?ng quan v? CMStong-quan-cms

Xổ số đài miền bắcHi?n nay, h?n m?t n?a các trang web ???c xay d?ng b?ng CMS, có th? b?n ?? nghe v? c?m t? CMS. V?y, CMS là gì? T?i sao nó l?i ???c s? d?ng nhi?u nh? v?y ?? thi?t k? website?

Xổ số đài miền bắcCMS? là h? th?ng qu?n tr? n?i dung c?a m?t trang web. Nó chính là gi?i pháp b?n ?ang tìm ki?m ?? t?o nhanh m?t website v?i ki?n th?c chuyên và tài nguyên h?n ch?.

Xổ số đài miền bắcTrong bài này, mình s? chia s? cho các b?n bi?t CMS là gì và nó ho?t ??ng nh? th? nào. Sau ?ó, mình s? phan tích b?n có nên s? d?ng CMS ?? làm n?n t?ng c?a website b?n kh?ng. Và k?t thúc là nh?ng n?n t?ng CMS t?t nh?t hi?n nay trên th? tr??ng. Cùng mình b?t ??u th?i nào!

CMS là gìcms-la-gi

CMS là vi?t t?t c?a c?m t? “Content Management System” là h? th?ng qu?n ly n?i dung, là m?t ?ng d?ng ph?n m?m giúp ng??i dùng có th? xay d?ng và qu?n ly m?t website mà kh?ng c?n code t? ??u ho?c kh?ng bi?t code.
V?i CMS, b?n có th? t?o, qu?n ly, s?a ??i và xu?t b?n n?i dung trên giao di?n c?a Admin. B?n có th? tùy ch?nh thi?t k? và ch?c n?ng c?a website mình b?ng cách download ho?c mua các theme m?u t? c?a hàng và cài ??t các plugin ?? x? ly c?ng vi?c thay vì code m?t ?o?n m?. Và ??t bi?t, trên m?t giao di?n admin c?a CMS có th? có nhi?u ng??i cùng làm vi?c cùng lúc, ??m b?o t?ng ti?n ?? c?ng vi?c.
Làm th? nào mà CMS có th? làm t?t c? nh?ng ?i?u này? ?? tr? l?i cau h?i ?ó, chúng ta ph?i bi?t cách th?c ho?t ??ng c?a CMS nh? th? nào. D??i ?ay t?i s? cho b?n bi?t cách th?c ho?t ??ng c?a CMS.

CMS ho?t ??ng nh? th? nào?cms-hoat-dong-ntn

Tr??c khi tìm hi?u v? cách th?c ho?t ??ng c?a CMS, b?n ph?i hi?u cách d?ng m?t trang web t? ??u là nh? th? nào.
Tr??c tiên b?n ph?i b?t ??u v?i HTML, thêm các v?n b?n, hình ?nh, các kh?i trong giao di?n website. Sau ?ó, s? d?ng CSS ?? làm cho ph?n HTML tr? nên ??p h?n, ??c ?áo h?n ?? cho trang web c?a b?n thu hút ng??i truy c?p. K?t thúc b?ng vi?c s? d?ng JavaScript ?? vi?t các tính n?ng nang cao h?n c?a trang web ví d?: Slideshow, Add, Delete, Update s?n ph?m ??i v?i website bán hàng, Popup,… Sau ?ó b?n l?u t?t c? l?i và ??a lên hosting c?a mình.
Và n?u b?n mu?n thay ??i hay c?p nh?t gì ?ó, b?n ph?i t?i xu?ng t?p tin ?ó và thay ??i m? HTML b?ng tay. Vi?c làm nh? v?y r?t t?n th?i gian mà kh?ng ?em l?i hi?u qu?, nhi?u lúc x?y ra l?i khi thay ??i nh?m m?t liên k?t nào trong HTML.
Nghe có v? h?i phúc t?p, nh?ng ??i v?i các l?p trình viên Front End chuy?n nghi?p nh?ng chuy?n nh? v?y ??i v?i h? r?t bình th??ng. Nh?ng ??i v?i nh?ng ng??i kh?ng có k? n?ng chuyên m?n v? l?p trình và thi?t k? web ?? xay d?ng m?t website t? ??u và duy trì nó khá ph?c t?p.? Gi? thì nói v? cách ho?t ??ng c?a CMS.

N?u s? d?ng CMSXổ số đài miền bắc, kh?ng c?n b?n b?n kho?n v? ph?n vi?t code. Vì khi truy c?p vào giao di?n qu?n tr?, t?t c? m?i th? ??u có ? ?ay. T? vi?c s?a content, ??n tùy ch?nh navigation bar ,side bar ,…

T?i sao b?n c?n CMS?code-tay-hay-cms

Mình ?? ?? c?p ??n m?t s? l?i ích c?a vi?c s? d?ng CMSXổ số đài miền bắc, nh?ng h?y xem xét m?t s? cách c? th? mà nó có th? tác ??ng ??n quá trình thi?t l?p c?a b?n, n?ng su?t c?a nhóm và kh? n?ng hi?n th? tr?c tuy?n.

#1. Kh?ng yêu c?u ki?n ??th?c v? chuyên m?n code.

B?ng cách cho phép nh?ng ng??i kh?ng ph?i là l?p trình viên và nh?ng ng??i dùng khác xay d?ng trang web kh?ng c?n code, h? th?ng CMS ?? giúp cách m?ng hóa thi?t k? web. ?? qua r?i cái th?i ph?i ?i thuê l?p trình viên hay các c?ng ty chuyên thi?t k? web t?o trang web cho c?ng ty, doanh nghi?p b?n.

B?n có th? t?o và qu?n ly n?i dung, tùy ch?nh thi?t k? c?a trang web và cài ??t các ti?n ích m? r?ng ?? thêm ch?c n?ng vào trang web c?a mình – t?t c? ??u kh?ng c?n vi?t m?t ?o?n m? nào. (?i?u quan tr?ng c?n l?u y là h?u h?t các n?n t?ng ??u cho phép b?n có th? code thêm tùy ch?nh ?? ki?m soát chi ti?t h?n trang web c?a b?n.)

Do ?ó, nh?ng ng??i dùng kh?ng có nhi?u ki?n th?c v? l?p trình và nhi?u tài chính v?n có th? xay d?ng m?t trang web m?nh m? cho doanh nghi?p c?a h?.

#2. C?ng tác d? dàng

Nhi?u ng??i dùng có th? truy c?p và làm vi?c ? CMS cùng m?t lúc. ?i?u ?ó có ngh?a là vào b?t k? ngày nào, các Marketers c?a b?n có th? s?n xu?t n?i dung, các IT c?a b?n tri?n khai các giao th?c b?o m?t và các developer c?a b?n thêm m? tùy ch?nh vào ch? ?? c?a b?n. Trên th?c t?, t?t c? chúng ??u có th? ho?t ??ng trên cùng m?t trang duy nh?t trên website (Landing Page).

Xổ số đài miền bắcTóm l?i, CMS có th? giúp c?i thi?n quy trình làm vi?c và n?ng su?t trong nhóm c?a b?n.

#3. Các tính n?ng và ti?n ích m? r?ng giúp

N?n t?ng CMSXổ số đài miền bắc cung c?p các tính n?ng tích h?p c?ng nh? các ti?n ích b? sung ?? giúp b?n t?i ?u hóa trang web c?a mình trên các c?ng c? tìm ki?m nh? Google, Bing, Yahoo, C?c C?c,…

S? d?ng các c?ng c? tích h?p s?n ho?c bên th? ba, b?n có th?:

– Tùy ch?nh tiêu ?? trang (Title) và m? t? trang (meta descreption)

Xổ số đài miền bắc– Ch?n c?u trúc URL than thi?n v?i SEO

– T?o s? ?? website XML

– Thêm v?n b?n thay th? hình ?nh (Alt text)

– T?o Redirect 301 (chuy?n h??ng trang)

– Bao hàm các BreadcrumbXổ số đài miền bắc Navigation (các th? ??u h??ng)

– T?i ?u t?c ?? t?i trang

Xổ số đài miền bắc?ay là nh?ng ph??ng pháp t?t nh?t, s? giúp c?i thi?n c? h?i x?p h?ng c?a b?n trên Google và các c?ng c? tìm ki?m l?n khác.

#4. Theme ???c thi?t k? s?n

H?u h?t các n?n t?ng CMS nh? CMS WordPress ??u ?i kèm v?i m?t lo?t các theme ???c thi?t k? s?n mà b?n có th? s? d?ng ?? nhanh chóng tùy ch?nh giao di?n trang web c?a mình.

Xổ số đài miền bắcVí d?: ch?n m?t theme ?áp ?ng s? ??m b?o trang web c?a b?n tr?ng ??p trên m?i thi?t b? mà kh?ng yêu c?u b?n vi?t m?t dòng code nào. Các theme kh?ng ch? giúp b?n ti?t ki?m th?i gian thi?t k? tr??c khi trang web c?a mình ???c ??a lên hosting, chúng còn có th? giúp b?n thi?t k? l?i trang web nhanh h?n và ??n gi?n h?n nhi?u.

#5. ??n gi?n trong vi?c c?p nh?t các n?i dung.

Nh? ?? th?o lu?n ? trên, CMS cho phép b?n th?c hi?n các thay ??i trên website c?a mình nhanh h?n và d? dàng h?n, nh? thi?t k? l?i trang web ??n thay ??i hình ?nh trên trang ch? c?a b?n. Thay vì thuê m?t l?p trình viên ho?c c? g?ng t? s?a code, b?n có th? vào trang admin c?a CMS ?? c?p nh?t và ch?nh s?a n?i dung trang web c?a mình. ?i?u này cho phép b?n gi? cho n?i dung c?a mình lu?n n?ng ??ng và phù h?p.

Xổ số đài miền bắcN?u trang web c?a b?n ?ang phát tri?n, b?n có th? c?n ph?i nang c?p lên CMS ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a mình. B?n có th? b?t ??u tìm ki?m b?ng cách xem m?t s? h? th?ng CMS t?t nh?t bên d??i.

CMS th?ng d?ng và t?t nh?t hi?n nay

#1. WordPressWordPress

WordPress là m?t n?n t?ng t? l?u tr? ?ang cung c?p s?c m?nh cho hàng tri?u website. B?n có th? xay d?ng m?t trang web b?ng WordPress m?t cách d? dàng và nhanh chóng b?ng các plugin ?? có s?n trên phiên b?n WordPress c?a b?n ho?c có th? download t? trên c?a hàng plugin. C?ng có th? nói WordPress chính là CMS m?nh nh?t hi?n nay.
Tuy nhiên, vi?c b?n cài nhi?u plugin ?? t?o nhi?u tính n?ng ?n t??ng cho website c?ng ?nh h??ng r?t nhi?u ??n kh? n?ng v?n hành c?a WordPressXổ số đài miền bắc và khi?n trang web b?n tr? nên ch?m h?n.

#2. Joomlajoomla

B?n ?ang tìm ki?m nhi?u gi?i pháp ?? trang web c?a b?n có nhi?u ch?c n?ng tính h?p ngay trên n?n t?ng c?a CMS, có th? ch?n Joomla nh? là m?t gi?i pháp thay th? WordPress.
Gi?ng nh? WordPress, Joomla là m?t CMS s? h?u m? ngu?n m? (open-source). ?i?u t?o nên s? khác bi?t c?a JoomlaXổ số đài miền bắc chính là h? tr? ?a ng?n ng? tích h?p vào các tùy ch?n qu?n ly n?i dung và ng??i dùng l?n. Khi?n nó tr? thành CMS ly t??ng cho các c?ng ??ng, các m?ng x? h?i.

#3. Drupaldrupal

Gi?ng nh? Joomla, Drupal c?ng chính là nh?ng CMS m? ngu?n m? t?t nh?t. S? h?u các ?u ?i?m g?n nh? Joomla nh? h? th?ng ?a ng?n ng?, và kh? n?ng qu?n ly l??ng l?n ng??i dùng. Nh? kh? n?ng b?o m?t t?t h?n WordPress và Joomla r?t nhi?u, vì v?y ???c các t?p ?oàn l?n và c? quan chính ph? NASA ?a chu?ng.
Ngoài các tính n?ng v??t tr?i trên, Drupal có kho?ng 44 000 module có s?n và hàng ngày theme mi?n phí trong kho ch? ?? giúp website c?a b?n có th? x? ly l??ng l?n d? li?u và ng??i truy tr?p.

#4. MagentoMagento

Magento ???c phát tri?n v?i n?n t?ng t? l?u tr?, là m?t CMS m? ngu?n m?. C?ng gi?ng nh? Drupal, Magento r?t an toàn nh?ng khó khai thác và v?n d?ng h?t t?t c? ch?c n?ng và ti?n ích m? r?ng tích h?p c?a nó.
V?i Magento, b?n có th? qu?n ly nhi?u c?a hàng, s? d?ng m?t s? nhà cung c?p d?ch v? v?n chuy?n trên toàn th? gi?i và giao d?ch ? các qu?c gia, ng?n ng? và ??n v? ti?n t? khác nhau – t?t c? trong cùng m?t b?ng ?i?u khi?n.

Vì v?y, n?u b?n có th?i gian và ngu?n l?c ?? ??u t? vào vi?c phát tri?n và duy trì, b?n s? có th? xay d?ng m?t c?a hàng online v?i s? l??ng s?n ph?m kh?ng l? và ph?m vi ti?p c?n toàn c?u.

T?ng k?t

T?t c? các CMS trên ??u là nh?ng CMS t?t và giúp ng??i dùng có kh? d? dàng h?n trong vi?c thi?t k? website cho mình ho?c doanh nghi?p. Vi?c b?n s? d?ng CMS vào m?c ?ích nh? th? nào m?i là quan tr?ng. ??ng quên tr? l?i cho mình bi?t b?n thích CMS nào nh?t b?ng vi?c bình lu?n phía bên d??i, nh? chia s? bài vi?t ?? ?ng h? cho mình nhé. C?m ?n các b?n ??c bài vi?t này!

Xem thêm bài vi?t khác c?a Hosting Blender t?i ?ay:?

Categories: Blog