Hosting là gì? Có nên s? d?ng hosting mi?n phí cho website? ?ay là nh?ng cau h?i ???c nhi?u b?n khi b?t ??u có y ?ính s? h?u m?t website cho mình lu?n th?c m?c. Bài vi?t d??i ?ay. Chúng t?iXổ số đài miền bắc?s? giúp b?n có cau tr? l?i chi ti?t cho v?n ?? này nhé.

Hosting là gì?

Hi?u m?t cách ??n gi?n, hosting là d?ch v? l?u tr? d? li?u online. Khi b?n ??ng ky d?ch v? hosting ngh?a là b?n thuê ch? ??t service – n?i ch?a t?t c? nh?ng file và d? li?u c?n thi?t ?? trang web c?a b?n ch?y ???c. Ch?ng h?n, n?u tên mi?n website là ??a ch? ng?i nhà thì hosting chính là m?nh ??t mà chúng ta ??t ng?i nhà website.

Hosting.

Hosting là gì? Vì sao b?n c?n hosting khi thi?t k? web.

M?t server là m?t máy tính v?t ly ho?t ??ng m?i lúc, kh?ng b? gián ?o?n ?? website có th? cho t?t c? m?i ng??i truy c?p b?t c? lúc nào. Nhà cung c?p Web Hosting s? ch?u trách nhi?m gi? server lu?n ho?t ??ng ?n ??nh, ch?ng b? t?n c?ng và chuy?n n?i dung (hình ?nh, v?n b?n, files) t? server xu?ng trình duy?t ng??i dùng.

Các lo?i hosting ph? bi?n hi?n nay.

M?t s? lo?i hosting ph? bi?n hi?n nay.

Xổ số đài miền bắcM?t s? lo?i hosting ph? bi?n hi?n nay.

Xổ số đài miền bắcTùy vào t?ng m?c ?ích s? d?ng c?ng nh? quy m? website c?a b?n mà can nh?c ch?n web hosting phù h?p. Hi?n nay có 5 lo?i hosting ph? bi?n nh?t:

Free Hosting: ?ay là hosting mi?n phí, cho phép ng??i dùng ??ng ky gói hosting mà kh?ng m?t m?t ??ng nào. Lo?i này th??ng ng??i m?i làm website ho?c ch?a có kinh phí thuê riêng hosting ch?n l?a.

Shared Web Hosting: t?c là website c?a b?n s? ???c l?u tr? trên m?t server ?? ???c chia s? v?i nhi?u website khác. T??ng t? nh? m?t m?nh ??t r?ng có nhi?u ng?i nhà. Chi phí ??ng ky hosting này khá r? b?i b?n ?? chia dung l??ng cho các ??n v? khác. Tuy nhiên, có m?t v?n ?? khi l??ng truy c?p ? website này t?ng ??t bi?n s? làm ch?m t?c ?? website khác. ?i?u này ?áng lo ng?i khi b?n chung server v?i m?t website có nhi?u l??ng truy c?p. Vì th?, hosting này ch? phù h?p v?i doanh nghi?p v?a và nh?, doanh nghi?p m?i thi?t k? websiteXổ số đài miền bắc ch?a có l??ng nhi?u.

Virtual Private Server (VPS)Xổ số đài miền bắc: ?ay còn g?i là máy ch? ?o riêng. ??n v? cung c?p s? chia m?t máy ch? v?t ly thành nhi?u máy ch? ?o khác nhau, trên m?i máy ch? ?o ?ó s? ???c cài h? ?i?u hành tách bi?t nh? m?t máy ch? th?t. M?i VPS s? có dung l??ng Ram riêng, CPU riêng, s? d?ng ??c l?p. Vì th? b?n s? kh?ng ph?i lo l?ng website b? quá t?i hay v?n ?? b?o m?t nh? gói Shared Web Hosting, r?t phù h?p khi b?n có nhu c?u mu?n hay xay d?ng m?t sàn th??ng m?i ?i?n t? l?n, có hàng nghìn l??t truy c?p m?i ngày. ?ay là gói hosting ???c r?t nhi?u c?ng ty thi?t k? web chuyên nghi?p ? Vi?t Nam s? d?ng, ?i?n hình có th? k? ??n nh?ng cái tên nh? Mona Media, ,… và nhi?u c?ng ty l?p trình web khác.

Cloud HostingXổ số đài miền bắc: ?ay c?ng là m?t trong nh?ng web hosting ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng. Nó cung c?p kh?ng gian l?u tr? cho hàng tr?ng server ho?t ??ng ??c l?p cùng nhau, t?o nên m?t server kh?ng l?. ?u ?i?m c?a web hosting này là n?u l??ng traffic t?ng ??t bi?n thì gói l?u tr? web v?n ?áp ?ng ?? nhu c?u kh?ng b? làm ng?t qu?ng ho?t ??ng website c?a b?n. N?u doanh nghi?p b?n ?ang phát tri?n, thu hút nhi?u l??t truy c?p thì ?ay là ph??ng án t?i ?u.

Dedicated Server Hosting: ?ay ???c ?ánh giá là s?a l?a ch?n cao c?p dành cho trang web l?n ho?c c?n nhi?u tài nguyên h?n c? . Dedicated Server Hosting có ngh?a là thuê riêng m?t máy ch? ???c ??t trong h? th?ng. Cách s? d?ng g?n nh? VPS nh?ng b?n s? có nhi?u ??c quy?n h?n, tài nguyên d?i dào h?n và ???ng nhiên tính b?o m?t cao h?n. T?t nhiên, giá c?a m?t Dedicated Server kh?ng h? r? chút nào, ít nh?t r?i kho?ng $100/tháng, th?m chí có th? lên t?i vài nghìn ?? la M?.

Website c?a b?n càng l?n thì kh?ng gian cho server càng nhi?u. Vì th? h?y b?t ??u t? gói hosting nh?, khi site l?n m?nh b?n có th? nang c?p gói hosting cao h?n nhé.

S? khác bi?t gi?a hosting mi?n phí và tr? phí?

Hosting mi?n phí và tr? phí khác nhau nh? th? nào.

Hosting mi?n phí và tr? phí khác nhau nh? th? nào.

Kh?ng ít ng??i th?c m?c, t?i sao có hosting mi?n phí mà l?i ?i mua hosting làm gì? T?i sao kh?ng dùng lu?n hosting mi?n phí? D??i ?ay là nh?ng s? khác bi?t gi?a hosting mi?n phí và tr? phí giúp b?n hi?u r? h?n v?n ?? này.

Qu?ng cáo trên website.

B?n s? th?y nh?ng banner, c?a s? popup qu?ng cáo khác trên website mà b?n kh?ng có quy?n ki?m soát khi s? d?ng hosting mi?n phí. B?n s? kh?ng ki?m soát ???c qu?ng cáo nào ???c hi?n th? vào lúc nào trên trang web. Ng??c l?i, v?i hosting tr? phí b?n có toàn quy?n ki?m soát ??i v?i website mình mà kh?ng b? b?t c? ai can thi?p.

Cung c?p h? tr? khách hàng.

Khi s? d?ng hosting mi?n phí n?u b?n g?p tr?c tr?c gì s? ph?i t? x? ly, kh?ng nh?n ???c b?t c? s? h? tr? nào. Tuy nhiên, v?i hosting tính phí s? kèm theo nh?ng cam k?t h? tr?, kh?c ph?c s? c? s?m nh?t….

B?ng th?ng và hi?u su?t truy?n d? li?u th?p.

V?i hosting mi?n phí, r?i ro này r?t cao, website ??i khi s? ng?ng ho?t ??ng. B?n c?ng kh?ng th? upload thêm nhi?u video, hình ?nh b?i kh?ng ?? dung l??ng ?? làm ?i?u này.

Có nên s? d?ng hosting mi?n phí cho website?

Xổ số đài miền bắcKh?ng có b?a tr?a nào mi?n phí, nhi?u ??n v? cung c?p t?o ra nh?ng gói hosting mi?n phí th?c ra ?? thu hút khách hàng ??n nh?ng hosting tr? phí. Tóm l?i, b?n kh?ng nên s? d?ng hosting mi?n phí, ??c bi?t khi b?n kinh doanh, b?i nó gay ra r?t nhi?u phi?n ph?c, t?n th?i gian c?a b?n. B?n nên ch?n nh?ng ??n v? cung c?p hosting uy tín nh? ?? ??m b?o ch?t l??ng hosting ???c ?n ??nh nh?t, ngoài ra b?n c?ng có th? liên h? v?i Mona ?? làm website hay tri?n khai các chi?n l??c qu?ng cáo web.

B?n ch? nên dùng hosting mi?n phí khi mu?n t?p làm cái gì ?ó m?i cho m?c ?ích th?c hành, th? nghi?m nhi?m v? ch? v?i m?c ?ích th??ng m?i lau dài là kh?ng nên.

Hy v?ng bài vi?t trên ?ay ?? giúp b?n hi?u r? h?n Hosting là gì? Có nên s? d?ng hosting mi?n phí cho website kh?ng. N?u có b?t c? th?c m?c nào, ??ng ng?i ng?n h?y ??t cau h?i g?i v? cho chúng t?i nhé!

Categories: Blog