Các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n

Xổ số đài miền bắcChào m?ng b?n ??n v?i Hosting Blender!

Xổ số đài miền bắcCác ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này phác th?o các quy t?c và quy ??nh cho vi?c s? d?ng Trang web c?a Hosting Blender, có ??a ch? t?i Http://idivided.com/.

Xổ số đài miền bắcB?ng cách truy c?p trang web này, chúng t?i cho r?ng b?n ch?p nh?n các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này. Kh?ng ti?p t?c s? d?ng Hosting Blender n?u b?n kh?ng ??ng y th?c hi?n t?t c? các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n nêu trên trang này.

Xổ số đài miền bắcThu?t ng? sau áp d?ng cho các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n, tuyên b? v? quy?n riêng t? và th?ng báo t? ch?i trách nhi?m này và t?t c? các th?a thu?n: “Khách hàng”, “B?n” và “C?a b?n” ?? c?p ??n b?n, ng??i ??ng nh?p trên website này và tuan th? các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n c?a c?ng ty. “C?ng ty”, “B?n than”, “Chúng t?i”, “Chúng t?i” và “Chúng t?i”, ?? c?p ??n c?ng ty c?a chúng t?i. “Bên”, “Các bên” ho?c “Chúng t?i”, ?? c?p ??n c? khách hàng và chính chúng t?i. T?t c? các ?i?u kho?n ?? c?p ??n ?? ngh?, ch?p nh?n và xem xét thanh toán c?n thi?t ?? th?c hi?n quá trình h? tr? c?a chúng t?i cho khách hàng theo cách thích h?p nh?t v?i m?c ?ích r? ràng là ?áp ?ng nhu c?u c?a Khách hàng liên quan ??n vi?c cung c?p các d?ch v? ?? nêu c?a c?ng ty, phù h?p v?i và tuan theo lu?t hi?n hành c?a Hà Lan. B?t k? cách s? d?ng thu?t ng? nào ? trên ho?c các t? khác ? d?ng s? ít, s? nhi?u, vi?t hoa và / ho?c anh ?y / c? ?y ho?c chúng, ???c coi là có th? thay th? cho nhau và do ?ó ???c coi là gi?ng nhau.

Cookies

Chúng t?i s? d?ng cookie. B?ng cách truy c?p Hosting Blender, b?n ?? ??ng y s? d?ng cookie theo th?a thu?n v?i Chính sách quy?n riêng t? c?a Hosting Blender.

H?u h?t các website t??ng tác ??u s? d?ng cookie ?? cho phép chúng t?i truy xu?t th?ng tin chi ti?t c?a ng??i dùng cho m?i l?n truy c?p. Cookie ???c trang web c?a chúng t?i s? d?ng ?? kích ho?t ch?c n?ng c?a m?t s? khu v?c nh?t ??nh giúp m?i ng??i truy c?p website c?a chúng t?i d? dàng h?n. M?t s? ??i tác liên k?t / qu?ng cáo c?a chúng t?i c?ng có th? s? d?ng cookie.

Gi?y phép

Tr? khi có quy ??nh khác, Hosting Blender và/ho?c ng??i c?p phép c?a nó s? h?u quy?n s? h?u trí tu? ??i v?i t?t c? tài li?u trên Hosting Blender. T?t c? các quy?n s? h?u trí tu? ???c b?o l?u. B?n có th? truy c?p ?i?u này t? Hosting Blender cho m?c ?ích s? d?ng cá nhan c?a riêng b?n tùy theo các h?n ch? ???c ??t ra trong các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này.

Ba?n kh?ng ????c:

 • Tái xu?t b?n tài li?u t? Hosting Blenderr
 • Bán, cho thuê ho?c c?p phép ph? tài li?u t? Hosting Blenderr
 • Sao chép, nhan b?n ho?c sao chép tài li?u t? Hosting Blenderr
 • Phan ph?i l?i n?i dung t? Hosting Blenderr

Xổ số đài miền bắcTh?a thu?n này s? b?t ??u vào ngày c?a h?p ??ng này.

Các ph?n c?a website này t?o c? h?i cho ng??i dùng ??ng và trao ??i y ki?n ??và th?ng tin trong các l?nh v?c nh?t ??nh c?a trang web. Hosting Blender kh?ng l?c, ch?nh s?a, xu?t b?n ho?c xem xét các bình lu?n tr??c khi chúng hi?n di?n trên website. Nh?n xét kh?ng ph?n ánh quan ?i?m và y ki?n ??c?a Hosting Blender, các ??i ly và/ho?c chi nhánh c?a nó. Bình lu?n ph?n ánh quan ?i?m và y ki?n ??c?a ng??i ??ng quan ?i?m và y ki?n ??c?a h?. Trong ph?m vi lu?t pháp hi?n hành cho phép, Hosting Blender s? kh?ng ch?u trách nhi?m ??i v?i Nh?n xét ho?c b?t k? trách nhi?m pháp ly, thi?t h?i ho?c chi phí nào gay ra và / ho?c ph?i gánh ch?u do b?t k? vi?c s? d?ng và / ho?c ??ng và / ho?c s? xu?t hi?n c?a nh?n xét trên website này.

Hosting Blender có quy?n giám sát t?t c? các bình lu?n và lo?i b? b?t k? bình lu?n nào có th? ???c coi là kh?ng phù h?p, gay khó ch?u ho?c vi ph?m các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này.

B?n ??m b?o và tuyên b? r?ng:

 • B?n có quy?n ??ng nh?n xét trên website c?a chúng t?i và có t?t c? các gi?y phép và s? ??ng y c?n thi?t ?? làm nh? v?y;
 • Các bình lu?n kh?ng xam ph?m b?t k? quy?n s? h?u trí tu? nào, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n b?n quy?n, b?ng sáng ch? ho?c nh?n hi?u c?a b?t k? bên th? ba nào;
 • Nh?n xét kh?ng ch?a b?t k? tài li?u ph? báng, b?i nh?, xúc ph?m, khi?m nh? ho?c b?t h?p pháp nào khác là s? xam ph?m quy?n riêng t?
 • Các bình lu?n s? kh?ng ???c s? d?ng ?? thu hút ho?c thúc ??y kinh doanh ho?c t?p quán ho?c trình bày các ho?t ??ng th??ng m?i ho?c ho?t ??ng b?t h?p pháp.

Xổ số đài miền bắcTheo ?ó, b?n c?p cho Hosting Blenderr gi?y phép kh?ng ??c quy?n ?? s? d?ng, tái t?o, ch?nh s?a và cho phép ng??i khác s? d?ng, tái t?o và ch?nh s?a b?t k? nh?n xét nào c?a b?n d??i b?t k? hình th?c, ??nh d?ng ho?c ph??ng ti?n nào.

Siêu liên k?t ??n n?i dung c?a chúng t?i

Các t? ch?c sau có th? liên k?t ??n website c?a chúng t?i mà kh?ng c?n ch?p thu?n tr??c b?ng v?n b?n:

 • C? quan chính ph?;
 • C?ng c? tìm ki?m;
 • Các t? ch?c tin t?c;
 • Các nhà phan ph?i th? m?c tr?c tuy?n có th? liên k?t ??n website c?a chúng t?i theo cách t??ng t? nh? h? liên k?t v?i website c?a các doanh nghi?p ???c li?t kê khác; và
 • Các doanh nghi?p ???c C?ng nh?n trên toàn h? th?ng ngo?i tr? vi?c kêu g?i các t? ch?c phi l?i nhu?n, các trung tam mua s?m t? thi?n và các nhóm gay qu? t? thi?n có th? kh?ng liên k?t v?i trang web c?a chúng t?i.

Các t? ch?c này có th? liên k?t ??n trang ch? c?a chúng t?i, ??n các ?n ph?m ho?c th?ng tin Trang web khác, mi?n là liên k?t: (a) kh?ng l?a ??o d??i b?t k? hình th?c nào; (b) kh?ng ng? y sai s? tài tr?, xác nh?n ho?c ch?p thu?n c?a bên liên k?t và các s?n ph?m và / ho?c d?ch v? c?a bên liên k?t; và (c) phù h?p v?i ng? c?nh c?a trang web c?a bên liên k?t.

Xổ số đài miền bắcChúng t?i có th? xem xét và ch?p thu?n các yêu c?u liên k?t khác t? các lo?i t? ch?c sau:

 • các ngu?n th?ng tin ng??i tiêu dùng và / ho?c doanh nghi?p th??ng ???c bi?t ??n;
 • các trang web c?ng ??ng dot.com;
 • các hi?p h?i ho?c các nhóm khác ??i di?n cho các t? ch?c t? thi?n;
 • nhà phan ph?i danh b? tr?c tuy?n;
 • c?ng th?ng tin internet;
 • c?ng ty k? toán, lu?t và t? v?n; và
 • các c? s? giáo d?c và hi?p h?i th??ng m?i.

Chúng t?i s? ch?p thu?n các yêu c?u liên k?t t? các t? ch?c này n?u chúng t?i quy?t ??nh r?ng: (a) liên k?t s? kh?ng khi?n chúng t?i có cái nhìn b?t l?i ??i v?i b?n than ho?c ??i v?i các doanh nghi?p ???c c?ng nh?n c?a chúng t?i; (b) t? ch?c kh?ng có b?t k? h? s? tiêu c?c nào v?i chúng t?i; (c) l?i ích cho chúng t?i t? kh? n?ng hi?n th? c?a siêu k?t n?i bù ??p cho s? v?ng m?t c?a Inetlogger; và (d) liên k?t n?m trong ng? c?nh c?a th?ng tin tài nguyên chung.

Các t? ch?c này có th? liên k?t ??n trang ch? c?a chúng t?i mi?n là liên k?t: (a) kh?ng l?a ??o theo b?t k? cách nào; (b) kh?ng ng? y sai s? tài tr?, xác nh?n ho?c ch?p thu?n c?a bên liên k?t và các s?n ph?m ho?c d?ch v? c?a bên liên k?t; và (c) phù h?p v?i ng? c?nh c?a trang web c?a bên liên k?t.

N?u b?n là m?t trong nh?ng t? ch?c ???c li?t kê trong ?o?n 2 ? trên và mu?n liên k?t ??n website c?a chúng t?i, b?n ph?i th?ng báo cho chúng t?i b?ng cách g?i e-mail ??n Inetlogger. Vui lòng bao g?m tên c?a b?n, tên t? ch?c c?a b?n, th?ng tin liên h? c?ng nh? URL c?a trang web c?a b?n, danh sách b?t k? URL nào mà b?n ??nh liên k?t ??n website c?a chúng t?i và danh sách các URL trên trang web c?a chúng t?i mà b?n mu?n liên k?t. Ch? 2-3 tu?n ?? có ph?n h?i.

Các t? ch?c ???c ch?p thu?n có th? siêu liên k?t ??n website c?a chúng t?i nh? sau:

 • B?ng cách s? d?ng tên c?ng ty c?a chúng t?i; ho?c là
 • B?ng cách s? d?ng b? ??nh v? tài nguyên th?ng nh?t ???c liên k?t v?i; ho?c là
 • B?ng cách s? d?ng b?t k? m? t? nào khác v? trang web c?a chúng t?i ???c liên k?t v?i ?i?u ?ó có y ngh?a trong ng? c?nh và ??nh d?ng n?i dung trên trang web c?a bên liên k?t.

Kh?ng ???c phép s? d?ng bi?u tr?ng c?a Inetlogger ho?c các tác ph?m ngh? thu?t khác ?? liên k?t mà kh?ng có th?a thu?n c?p phép nh?n hi?u.

iFrames

Xổ số đài miền bắcN?u kh?ng có s? ch?p thu?n tr??c và cho phép b?ng v?n b?n, b?n kh?ng ???c t?o các khung xung quanh các Trang web c?a chúng t?i ?? thay ??i cách trình bày ho?c hình th?c tr?c quan c?a Trang web c?a chúng t?i.

Trách nhi?m v? n?i dung

Chúng t?i s? kh?ng ch?u trách nhi?m v? b?t k? n?i dung nào xu?t hi?n trên Trang web c?a b?n. B?n ??ng y b?o v? và b?o v? chúng t?i tr??c t?t c? các khi?u n?i ?ang gia t?ng trên Trang web c?a b?n. Kh?ng có (các) liên k?t nào ???c xu?t hi?n trên b?t k? Trang web nào có th? ???c hi?u là b?i nh?, t?c t?u ho?c t?i ph?m, ho?c vi ph?m, vi ph?m, ho?c ?ng h? vi?c vi ph?m ho?c vi ph?m khác, b?t k? quy?n nào c?a bên th? ba.

Quy?n riêng t? c?a b?n

Xổ số đài miền bắcVui lòng ??c Chính sách quy?n riêng t?

B?o l?u quy?n

Chúng t?i có quy?n yêu c?u b?n xóa t?t c? các liên k?t ho?c b?t k? liên k?t c? th? nào ??n website c?a chúng t?i. B?n ch?p thu?n xóa ngay l?p t?c t?t c? các liên k?t ??n website c?a chúng t?i theo yêu c?u. Chúng t?i c?ng có quy?n tuan theo các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này và ?ó là chính sách liên k?t b?t k? lúc nào. B?ng cách liên t?c liên k?t ??n trang web c?a chúng t?i, b?n ??ng y b? ràng bu?c và tuan theo các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n liên k?t này.

Xóa các liên k?t kh?i trang web c?a chúng t?i

N?u b?n tìm th?y b?t k? liên k?t nào trên website c?a chúng t?i gay khó ch?u vì b?t k? ly do gì, b?n có th? liên h? và th?ng báo cho chúng t?i b?t c? lúc nào. Chúng t?i s? xem xét các yêu c?u xóa liên k?t nh?ng chúng t?i kh?ng có ngh?a v? ph?i tr? l?i b?n tr?c ti?p.

Xổ số đài miền bắcChúng t?i kh?ng ??m b?o r?ng th?ng tin trên website này là chính xác, chúng t?i kh?ng ??m b?o tính ??y ?? ho?c chính xác c?a nó; chúng t?i c?ng kh?ng h?a ??m b?o r?ng website v?n có s?n ho?c tài li?u trên website ???c c?p nh?t.

Kh??c t?

Trong ph?m vi t?i ?a ???c lu?t hi?n hành cho phép, chúng t?i lo?i tr? t?t c? các tuyên b?, b?o ??m và ?i?u ki?n liên quan ??n website c?a chúng t?i và vi?c s? d?ng website này. Kh?ng có gì trong tuyên b? t? ch?i trách nhi?m này s?:

 • gi?i h?n ho?c lo?i tr? trách nhi?m c?a chúng t?i ho?c c?a b?n ??i v?i t? vong ho?c th??ng tích cá nhan;
 • h?n ch? ho?c lo?i tr? trách nhi?m pháp ly c?a chúng t?i ho?c c?a b?n ??i v?i gian l?n ho?c trình bày sai s? th?t;
 • gi?i h?n b?t k? trách nhi?m pháp ly nào c?a chúng t?i ho?c c?a b?n theo b?t k? cách nào kh?ng ???c phép theo lu?t hi?n hành; ho?c là
 • lo?i tr? b?t k? trách nhi?m pháp ly nào c?a chúng t?i ho?c c?a b?n có th? kh?ng b? lo?i tr? theo lu?t hi?n hành.

Các gi?i h?n và nghiêm c?m trách nhi?m pháp ly ???c quy ??nh trong Ph?n này và các ph?n khác trong tuyên b? t? ch?i trách nhi?m này: (a) tuan theo các kho?n trên; và (b) chi ph?i t?t c? các trách nhi?m pháp ly phát sinh theo tuyên b? t? ch?i trách nhi?m, bao g?m c? trách nhi?m pháp ly phát sinh trong h?p ??ng, ??i v?i hành vi vi ph?m ngh?a v? theo lu?t ??nh.

Mi?n là website và các th?ng tin và d?ch v? trên?website ???c cung c?p mi?n phí, chúng t?i s? kh?ng ch?u trách nhi?m v? b?t k? t?n th?t ho?c thi?t h?i nào d??i b?t k? hình th?c nào.