M?t tên mi?n ?n t??ng và ??c ?áo có l? là ?i?u mà doanh nghi?p nào c?ng mong mu?n khi xay d?ng website cho mình. Th? nh?ng, vi?c l?a ch?n ???c m?t tên mi?n ?ng y l?i kh?ng h? d? dàng. N?u b?n ?ang th?c m?c trong m? nh?ng cau h?i Domain là gì? T?ng quan toàn b? v? domain name thì h?y ?? chúng t?i gi?i ?áp c? th? qua nh?ng chia s? d??i ?ay nhé!

1. Domain là gì? Tên mi?n ho?t ??ng nh? th? nào?

Domain là tên c?a m?t trang web ho?t ??ng trên internet, gi? vai trò nh? m?t ??a ch? v?t ly. T??ng t? nh? là ??a ch? hay zip code, nó giúp các thi?t b? ??nh tuy?n v? tinh d?n ???ng, m?t trình duy?t c?ng c?n m?t tên mi?n ?? d?n ???ng t?i trang web c?a b?n. Ví d? nh?: là c?ng ty ph?n m?m, dotnetguru.org c?ng ty l?p trình,…

Xổ số đài miền bắcCh?ng h?n Google.com, Hostinger.vn, Facebook.com là tên mi?n c?a nh?ng c?ng ty internet. Khi mua m?t tên mi?n, c?ng ty có th? ch? ??nh server nào mà tên mi?n tr? t?i.

Xổ số đài miền bắcICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) là t? ch?c giám sát ho?t ??ng ??ng ky tên mi?n.

M?t trang web trên internet ?? ho?t ??ng bình th??ng c?n ít nh?t 2 thành ph?n là web server và tên mi?n.

Web server là m?t máy tính ch?a file và database t?o nên trang web c?a b?n. M?i khi có ng??i truy c?p và site c?a b?n nó s? ???c g?i ?i ra internet t? máy ch? c?a h?.

Tên mi?n là tên m?i ng??i g? lên trình duy?t, sau ?ó trình duy?t có th? g?i yêu c?u truy c?p web server ?ó vì tên mi?n ?? tr? v? ??a ch? web server. Trong tr??ng h?p kh?ng có tên mi?n thì b?n ph?i nh? chính xác ??a ch? IP c?a server m?i khi truy c?p.

Tên mi?n ho?t ??ng nh? th? nào?

M?t domain name t??ng t? nh? m?t ??a ch? nhà b?i ?ó là cách m?i ng??i tìm th?y b?n trên N?u m?t tên mi?n gi?ng nh? ??a ch? thì máy ch? ch?a website c?a b?n gi?ng nh? m?t tòa nhà. Khi t?o m?t website, b?n ??t tên mi?n ?? tr? t?i hosting (máy ch?) ?? khi m?i ng??i mu?n tìm ??a ch? website c?a b?n thì h? có th? nh?p tên mi?n và nó s? ??a h? t?i ?ó. Khách truy c?p s? ph?i nh?p ??a ch? IP c?a máy ch? n?u kh?ng có tên mi?n.

Vi?c tr? tên mi?n c?ng m?t khá nhi?u th?i gian nên nhi?u nhà cung c?p nh? Hostinger có các gói hosting kèm c? tên mi?n.

?a s? các trang web b?n truy c?p ??u s? d?ng tên mi?n. Ch?ng h?n: khi ki?m tra t?n mi?n b?n s? th?y c?ng ty Google có tên mi?n là Google.com. Facebook là m?t tên trang ho?c là th??ng hi?u còn Facebook.com là m?t tên mi?n.

2. M?c ?ích chính c?a m?t tên mi?n là gì?

M?c ?ích c?a tên mi?n ??i v?i website

Xổ số đài miền bắcM?c ?ích c?a tên mi?n ??i v?i website

M?c ?ích chính c?a tên mi?n là cung c?p m?t tên ??i di?n trên m?i tr??ng internet thay cho các tài nguyên internet mà ph?n l?n ???c ?ánh ??a ch? b?ng s?, th?ng qua DNS toàn c?u tên mi?n có th? ???c chuy?n ??i sang d?ng IP.

Xổ số đài miền bắcVì sao c?n ??ng ky tên mi?n S? th?t là n?u b?n có m?t website thì d? nhiên b?n c?n ph?i có m?t ??a ch? và ??a ch? ?ó c?n ph?i có m?t cái tên. Nó có th? là tên c?ng ty, tên cá nhan hay nh?ng th? khác nh? tên b?n nh?c, tên sách, s? thích c?a b?n,…

Xổ số đài miền bắcVi?c ??ng ky tên mi?n s? giúp b?n ?ánh d?u b?n quy?n tên ?ó và kh?ng ai có th? dùng tên mi?n này trong t??ng lai.

Bên c?nh ?ó, b?n c?n ph?i ??t tên mi?n tr??c n?u mu?n có m?t ??a ch? email nghe bóng b?y ki?u nh? [email protected] Sau ?ó kèm theo email hosting

?ó là m?t b??c ?i th?ng minh, n?u b?n ?ang ?i?u hành m?t trang web kinh doanh thì nó l?i càng th?c s? c?n thi?t. Nh? ?ó, khách hàng c?a b?n s? d? dàng ghi nh? [email protected] gi?ng nh? h? nh? chính domain name c?a b?n.

3. Các lo?i tên mi?n

Nh?ng tên mi?n ph? bi?n

Xổ số đài miền bắcNh?ng tên mi?n ph? bi?n

Xổ số đài miền bắcTên mi?n có nhi?u lo?i, nh?ng cùng có ?i?m chung là ???c chia làm 2 ph?n g?m tên và ph?n m? r?ng c?p cao nh?t. Có r?t nhi?u ph?n m? r?ng tên mi?n c?p cao, t? m? qu?c gia t?i nh?ng m? c? th? cho các t? ch?c chính ph? nh? .gov, các t? ch?c giáo d?c .edu.

Bên c?nh ?ó, v?i h?n 330 tri?u domain name ?? ???c ??ng ky. T? ch?c qu?n ly tên mi?n ICANN g?n ?ay ?? nh?n ra s? c?n thi?t c?a m?t lo?i tên mi?n m?i. Vì th?, h? ?? c?ng b? hàng lo?t nh?ng tên mi?n c?p cao m?i (gTLDs), t? .clothing, .bike ??n .ventures, .guru.

K?t qu? khi tra c?u tên mi?n có m?t l??ng l?n nh?ng ph?n m? r?ng khác nhau, ??ng th?i nó c?ng gay ra khó kh?n khi tìm mua tên mi?n cho c?ng ty c?a b?n. Dù b?n có th? thay ??i nó sau này nh?ng t?t nh?t b?n nên tránh làm vi?c này b?ng b?t k? giá nào, ho?c suy ngh? c?n th?n tr??c khi ch?n tên mi?n.

3.1 CCTLD – Country-code top-level domain

ccTLDs – country-code top-level domain (tên mi?n c?p cao nh?t c?a qu?c gia) là m?t lo?i c?a TLDs ???c dùng ?? xác ??nh m?t qu?c gia c? th?. Giúp c? ng??i dùng và c?ng c? tìm ki?m bi?t r?ng website ???c thi?t k? cho khách truy c?p t? m?t khu v?c c? th?. Ch?ng h?n: Google có Google.com làm trang web chung, nh?ng khi khách truy c?p t? ??c thì vào Google.de, t? V??ng qu?c Anh thì Google.co.uk.

3.2 TLD – Top level domain

Xổ số đài miền bắcTLD – Top-level domain (tên mi?n c?p cao nh?t) là ph?n m? r?ng sau d?u ch?m cu?i cùng c?a domain name. Ch?ng h?n nh? .com, .org, .gov. B?n s? kh?ng th? tìm th?y website nào kh?ng có TLD. Th??ng m?i tên mi?n s? ???c t?o thành t? m?t tên và TLD s? ra m?t tên mi?n d?ng: hostinger.com

Xổ số đài miền bắc?a ph?n m?i ng??i s? ch?n .com, nh?ng TLD khác g?m có .edu, org, .gov. .tv, .net, .biz, .info.

Xổ số đài miền bắcTLDs có th? ???c chia thành 2 lo?i khác: nh?ng tên mi?n c?p cao nh?t c?a qu?c gia (ccTLDs) và nh?ng tên mi?n c?p cao chung (gTLDs) nh? ta v?n th??ng th?y. H?y lu?n ch?n gTLD ho?c ccTLD n?u b?n có y ??nh kinh doanh chuyên nghi?p và s? d?ng web lau dài.

3.3 gTLDs – Generic top-level domain?

gTLDs – generic top-level domains (tên mi?n c?p cao chung) là lo?i domain name ph? bi?n nh?t, m?t ph?n vì nó g?m nh?ng tên mi?n .com – có nhi?u tên mi?n h?n t?t c? nh?ng ccTLDs c?ng l?i.

Các gTLD trong l?ch s? chính là .org, .edu, .com, .gov, .mil, th? nh?ng s? gTLDs hi?n có ?? ???c m? r?ng và k?t qu? là có hàng tr?m gTLDs khác bao g?m .xyz, .online và .name.

3.4 Tên mi?n th? c?p

Xổ số đài miền bắcCó th? b?n ?? th?y tên mi?n th? c?p t? tr??c r?i. Chúng t?i ?ang c?p nh?t t?i nh?ng tên mi?n ngay bên d??i top-level domain name. Chúng t?i ??a ra ví d? d? hi?u: Thay vì tên mi?n .com thì các c?ng ty Anh th??ng s? d?ng .co.uk và nó là ví d? ?i?n hình c?a tên mi?n c?p 2. .gov.uk là m?t lo?i tên mi?n c?p hai khác th??ng ???c dùng b?i nh?ng t? ch?c chính ph?, các tr??ng ??i h?c và h?c vi?n th??ng dùng .ac.uk.

3.5 Subdomains

Subdomains là tên mi?n mà webmaster sau khi mua tên mi?n có th? t?o ra nhi?u subdomain khác nhau ?? tách bi?t nh?ng d?ch v? c?a website ra. Subdomain s? ???c Webmaster tr? v? m?t server khác và nó s? ho?t ??ng bình th??ng nh? m?t top level domain ??c bi?t trong nh?ng tr??ng h?p nh? b?n ?ang ch?y m?t chi?n d?ch qu?ng cáo hay nh?ng n?i dung hoàn toàn khác bi?t so v?i web chính.

Xổ số đài miền bắcCh?ng h?n Facebook dùng developers.facebook.com ?? mang t?i th?ng tin c? th? cho web app developer mu?n s? d?ng Facebook API.

4. S? khác nhau gi?a hosting và domain?

M?t trang web c?n ph?i có c? domain name và hosting. Tên mi?n cung c?p cho m?i ng??i cách tìm website c?a b?n, còn hosting là kh?ng gian trên máy ch?, n?i ch?a t?t c? nh?ng n?i dung trên website c?a b?n.

Hi?u m?t cách ??n gi?n thì tên mi?n nh? ??a ch? nhà c?a trang web và hosting nh? ng?i nhà c?a trang web. B?n có th? có ??a ch? tr??c khi s? h?u c?n nhà c?a mình Nh?ng n?u mu?n khoe h?t hình ?nh trên website c?a b?n thì b?n c?n m?t n?i ?? ??t chúng. Domain và hosting th?t s? quan tr?ng v?i website c?a b?n.

5. Cách ??ng ky tên mi?n là gì?

Cách ??ng ky tên mi?n ??n gi?n

Xổ số đài miền bắcCách ??ng ky tên mi?n ??n gi?n

Kh?ng quá khó ?? b?n có th? ??ng ky m?t tên mi?n. Trên th?c t?, th??ng ch? m?t t?m 5 phút là b?n có th? mua tên mi?n. Ch? c?n vào 1 trong nh?ng trang bán tên mi?n, ch?n l?y m?t tên mi?n phù h?p r?i ti?n hành thanh toán là xong. Có th? b?n c?n nh?p các th?ng tin cá nhan theo quy ??nh c?a t? ch?c qu?n ly tên mi?n ICANN.

N?u ch?a có tên mi?n, b?n h?y ??ng ky ? cùng n?i b?n ?? mua hosting. ?ó là ly do Hostinger cung c?p c? d?ch v? hosting và ??ng ky tên mi?n. Bên c?nh ?ó, Hostinger còn li?t kê nh?ng bi?n th? c?a tên mi?n giúp b?n d? dàng ch?n l?a h?n n?u tên mi?n ?? b? ??ng ky.

Xổ số đài miền bắcT?i ?ay, ch? c?n b?n hoàn t?t thanh toán là b?n ?? s? h?u tên mi?n ?ó. Sau ?ó, b?n s? ???c c?p m?t website ?? qu?n ly tên mi?n cùng nh?ng c?ng c? qu?n ly quan tr?ng.

Tên mi?n h?t h?n thì bao lau mua l?i ???c?

Th?ng th??ng, sau kho?ng 75 ngày, b?t k? ai c?ng s? có th? mua l?i tên mi?n. Tùy t?ng TLD khác nhau mà con s? này có th? khác nhau, b?n có th? liên l?c v?i nhà ??ng ky tên mi?n ?? ???c t? v?n chính xác ngày có th? mua l?i tên mi?n.

M?t ?i?u c?n l?u y là ch? hi?n t?i c?a tên mi?n có quy?n kh?i ph?c và gia h?n tên mi?n trong kho?ng th?i gian ch? tên mi?n ???c ??a ra ngoài internet. B?ng cách liên h? tr?c ti?p v?i nhà ??ng ky b?n s? bi?t có ho?c kh?ng có phí kh?i ph?c.

Xổ số đài miền bắcKhi ki?m tra th?ng tin n?u tên mi?n có tình tr?ng là Pending Delete, thì trong 5 ngày b?n s? có th? mua l?i nh? m?i.

Domain là gì? T?ng quan toàn b? v? domain name cùng nh?ng chia s? trên ?ay c?a chúng t?i ch?c h?n ?? giúp b?n hi?u r? h?n v? khái ni?m này. N?u v?n ch?a tìm ra y t??ng domain name thì h?y liên h? v?i chúng t?i ?? ???c t? v?n c? th? h?n nhé!

Categories: Blog