Vi?c b?o trì máy ch? thích h?p ?òi h?i ph?i có các b?n sao l?u th??ng xuyên, ?áng tin c?y và là m?t nhu c?u c?n thi?t cho vi?c kh?i ph?c d? li?u ho?c kh?i ph?c d? li?u.?hostingBlender cung c?p m?t lo?t các d?ch v? sao l?u m? r?ng.?Chúng t?i có th? là gi?i pháp sao l?u hoàn ch?nh và nhà cung c?p kh?i ph?c th?m h?a c?a b?n.

Chúng t?i cung c?p các d?ch v? nh?:

  • B?y (7) ngày T? ??ng sao l?u d? li?u ?? gi?m kh? n?ng l?i c?a con ng??i
  • Sao l?u xác nh?n tính toàn v?n d? li?u
  • ??ng nh?p th??ng xuyên, bao g?m siêu d? li?u l?ch s?
  • Báo cáo, bao g?m th?ng báo qua email
  • L?u tr? d? li?u tiêu chu?n ngành bao g?m SQL và Exchange
  • ??ng b? qua rsync và các ph?n m?m khác
  • Gi?i pháp sao l?u d?a trên ?ám may ?? t?ng s? d? phòng

Tùy ch?nh gi?i pháp sao l?u c?a b?n!?Chúng t?i có th? cung c?p m?t gi?i pháp ?? phù h?p v?i b?t k? yêu c?u d? phòng và tuan th? các tiêu chu?n, bao g?m c? HIPAA.

?
?