Xổ số đài miền bắcCh?n mua hosting là c?ng vi?c ??u tiên mà b?t k? ai mu?n làm website c?ng c?n bi?t, ?? giúp b?n có th? ch?n nh?ng nh?ng gói hosting phù h?p v?i website c?a mình, chúng t?i s? có m?t s? chia s? d??i ?ay v? kinh nghi?m ch?n mua hosting.

Hosting là gì??

Khi b?t ??u b?n c?n làm hai vi?c ?ó là mua domain và , th?t ra dùng t? mua c?ng ch?a chu?n l?m, ?úng ra ph?i là thuê, vì h?p ??ng có th?i h?n nh?t ??nh, khi h?t h?p ??ng thuê thì b?n s? kh?ng ???c s? d?ng hosting và n?a. N?u nh? coi website là m?t ng?i nhà hoàn ch?nh thì tên mi?n (domain) chính là ??a ch? nhà, còn ph?n ??t ?? d?ng nhà mà b?n ph?i thuê chính là hosting. Nguyên v?t liêu xay nhà chính source code. Trong ph?m vi bài vi?t ngày h?m nay, Hostingblender s? chia s? ??n b?n ??c nh?ng kinh nghi?m mua hosting khi c?n thi?t k? trang web. V?y thì hosting là gì?

Hosting là gì??

Hosting là gì?

Hosting là d?ch v? l?u tr? và chia s? d? li?u tr?c tuy?n, là n?i ?? b?n ??t trang web c?a mình lên m?ng internet. hi?u m?t cách ??n gi?n b?n c?n g?i t?p tin, hình ?nh, d? li?u trong máy tính b?n cho nh?ng ng??i xung quanh xem thì b?n ??a nó lên m?ng internet, n?i l?u tr? nh?ng file t?p tin ?ó chính là hosting. V?i hosting b?n có th? cài ??t nhi?u d?ch v? quan tr?ng nh? world wide web, g?i mail, truy?n t?i d? li?u, tóm l?i th?ng qua hosting b?n có th? ch?a toàn b? n?i dung trang web c?a mình trên ?ó.

Tr? l?i v?n ?? thi?t k? web, b?n ?ang làm website bán hàng, website tin t?c, website b?t ??ng s?n, website nhà hàng,…nh?ng kh?ng bi?t nên ch?n l?a hosting t? bên nhà cung c?p nào. ?ó là ?i?u b?n kho?n chung c?a nh?ng ng??i m?i b??c chan vào vi?c làm website. D??i ?ay là m?t s? tiêu chí giúp b?n ch?n l?a nhà cung c?p d?ch v? hosting phù h?p, uy tín ch?t l??ng.?

Kinh nghi?m mua hosting khi thi?t k? website

Mua hosting phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng trang web

Kinh nghi?m mua hosting khi thi?t k? website

Xổ số đài miền bắcKinh nghi?m mua hosting khi thi?t k? website

B?n c?n ph?i xác ??nh m?t cách ch?c ch?n quy m? trang web c?a mình là bao nhiêu? Ph?c v? cùng lúc bao nhiêu ng??i truy c?p? N?u b?n làm website gi?i thi?u v?i quy m? kho?ng ch?ng vài tr?m khách truy c?p m?i ngày thì có th? ch?n hosting gói v?a và nh?, kh?ng c?n ph?i mua gói l?n, v?a t?n ti?n l?i l?ng phí tài nguyên. Nh?ng n?u b?n làm website bán hàng thì nên can nh?c ch?n gói hosting ch?t l??ng t?t. Vì khách ghé th?m ?a ph?n là ?? mua hàng, n?u trang web c?a b?n r?t lên r?t xu?ng thì coi nh? vi?c làm web v? tác d?ng.

T??ng t? nh? th? khi b?n kinh doanh ho?c làm d?ch v? thì khi thuê nên yêu c?u h? ch?n gói hosting ch?t l??ng cao nh?t cho mình. Vì trang web chính là c?a hàng kinh doanh online c?a b?n, n?i ti?p xúc tr?c ti?p v?i hàng ngàn khách hàng, n?u website load quá t?, ho?c b? r?t lên r?t xu?ng, quá t?i s? khi?n khách hàng t? b?, sau ?ó truy c?p nh?ng trang web khác.?

Ph?n l?n các c?ng ty cung c?p d?ch v? cho s? ??a ra ba gói chính ?ó là gói Standard (c? b?n), gói Business (kinh doanh), và gói Virtual Private (d?ch v? máy ch? ?o riêng hay còn g?i là ). V?i m?c giá thuê t? 800.000 cho ??n kho?ng 3 tri?u m?t n?m, tùy thu?c vào ngan sách tài chính và quy m? kinh doanh c?a mình mà b?n ch?n gói hosting phù h?p.

??c k? các th?ng s? hosting t? nhà cung c?p

M?t trong nh?ng kinh nghi?m mua hosting ti?p theo mà chúng t?i mu?n gi?i thi?u ??n b?n ??c ?ó là ??c k? các th?ng s? t? nhà cung c?p. Khi mua hosting t? b?t k? nhà cung c?p nào, ?i?u b?n c?n quan tam ?ó chính là nh?ng th?ng s? trên gói hosting mà b?n s? mua. Bao g?m các th?ng s? sau: addon domain, database, tài kho?n FTP, email, dung l??ng ? ??a, b?ng th?ng. Có nh?ng gói hosting cho phép b?n thêm nhi?u domain vào m?t host, nh?ng c?ng có nh?ng gói ch? cho phép m?t domain trên m?t host.

Ngoài ra b?n c?ng c?n xem k? v? quy ??nh , coi có ph?i unlimited kh?ng, n?u kh?ng thì xác ??nh nhu c?u t?i thi?u c?a trang web và ch?n gói có th?ng s? phù h?p. Tránh tình tr?ng s? d?ng v??t m?c b?ng th?ng, ? c?ng, b?n ph?i t?n thêm ti?n nang c?p lên. Ngoài ra n?u b?n là ng??i m?i c?ng nên tham kh?o xem nhà cung c?p có h? tr? h? qu?n tr? cPanel kh?ng? N?u có thì t?t, vì nó giúp b?n d? qu?n ly c?ng nh? là cài ??t website. H?u nh? các ??n v? cung c?p hosting hi?n nay ??u có h? tr? h? qu?n tr? cPanel nên b?n h?y yên tam.

Xem ch? ?? support c?a nhà cung c?p

B?t k? d?ch v? nào c?ng lu?n x?y ra s? c? nh?t ??nh, do ?ó khi quy?t ??nh ??ng ky mua hosting t? b?t k? nhà cung c?p nào b?n c?ng c?n quan tam ??n d?ch v? support c?a nhà cung c?p. Xem h? h? tr? mình có t?t hay kh?ng, có h? tr? ngay l?p t?c kh?ng? h? tr? nhi?t tình kh?ng? Th?ng th??ng thì các ??n v? n??c ngoài h? tr? r?t t?t, chuyên nghi?p, tuy nhiên b?n c?n ph?i bi?t chút ti?ng Anh n?u kh?ng r?t khó ?? giao ti?p v?i h?. B?n s? giao ti?p v?i h? b?ng cách m? các ticket, th?t ra thì b?n kh?ng c?n ph?i gi?i th?t s? ti?ng Anh, ch? c?n hi?u ng? pháp và t? v?ng m?t ít là có th? trao ??i v?i h?, nên nh? vi?t nh?ng cau ng?n g?n, súc tích ?úng y n?i dung c?a b?n. Có th? s? d?ng google d?ch ?? h? tr? vi?t ticket support. ? th? tr??ng Vi?t Nam thì d? h?n nhi?u r?i, b?n ch? c?n vi?t ticket bình th??ng, nh?ng ph?n nhi?u h? support khá ch?m, b?n r?t khó có th? liên h? ???c h?.

T?c ?? hosting

T?c ?? là y?u t? quy?t ??nh s? s?ng còn c?a m?t website, n?u b?n có m?t website ch?t l??ng, n?i dung hay, hàng hóa h?p d?n, thu hút nhi?u ng??i ghé th?m, nh?ng t?c ?? hosting quá ch?m s? ?nh h??ng ??n s? khách hàng c? b?n. Nên ch?n datacenter g?n ch? khách hàng c?a b?n, n?u làm website ph?c v? khách hàng t?i Vi?t Nam thì nên ch?n datacenter t?i HongKong ho?c Singapore. T?c ?? website là m?t trong nh?ng y?u t? then ch?t quy?t ??nh v? trí c?a b?n trong b?ng k?t qu? tìm ki?m c?a google. ?ay là m?t trong nh?ng y?u t? mà các r?t xem tr?ng, vì google lu?n mu?n h??ng ng??i dùng ??n nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t có th?. Khi thi?t k? trang web xong thì b?n ph?i làm seo web, mà t?c ?? web là m?t nh?ng vi?c c?n ph?i c?i thi?n tr??c khi b?t tay vào làm nh?ng vi?c khác.

Xem thêm: nh?ng ?i?u c?n bi?t v? hosting khi thi?t k? web gi?i thi?u

Th?i gian uptime c?a server

Hosting t?t ph?i cam k?t th?i gian uptime liên t?c 24/24, kh?ng th? có chuy?n downtime liên t?c ???c. Vì m?i l?n downtime là m?t khách hàng. N?u có downtime thì c?n ph?i có th?ng báo tr??c c?ng nh? di?n ra vào bu?i khuya, lúc khách hàng ?? ng?. Có nh? th? thì b?n có th? yên tam s? d?ng d?ch v? c?a mình. Nh?ng d?ch v? hosting uy tín thì th??ng cam k?t th?i gian uptime là 99%, nên b?n có th? yên tam ch?n nh?ng d?ch v? ?ó, tuy?t ??i kh?ng tham giá r? mà ch?n d?ch v? t?, khi ?ó b?n s? c?m th?y r?t b?c khi ??t website lên nh?ng host “cùi” ?ó. N?u thì có th? ch?p nh?n ???c, ch? thi?t k? website th??ng m?i mà ?? tình tr?ng downtime kéo dài thì coi nh? xong.

Chính sách hoàn ti?n sau 30 ngày dùng th?

Chính sách hoàn ti?n sau 30 ngày dùng th?

Chính sách hoàn ti?n sau 30 ngày dùng th?

Kinh nghi?m mua hosting cu?i cùng mà chúng t?i mu?n chia s? ??n các b?n ?ó là tham kh?o chính sách hoàn ti?n. Nó là cam k?t m?nh m? c?a nhà cung c?p ??n v?i ng??i dùng, vì d?ch v? h? t?t h? m?i cam k?t hoàn ti?n sau 30 ngày s? d?ng n?u khách hàng kh?ng hài lòng. V?i nh?ng c?ng ty cung c?p d?ch v? này thì b?n hoàn toàn có th? yên tam và s? d?ng d?ch v? c?a h?, th?c t? thì khách hàng h? ??ng ky s? d?ng lu?n và kh?ng có tr??ng nào yêu c?u hoàn ti?n c?, vì ch?t l??ng d?ch v? r?t ?n.

Categories: Blog