Khi nói ??n SEO có r?t nhi?u y?u t?i ?? c?nh tranh. T? khóa, các liên k?t, n?i dung ??u ?nh h??ng ??n kh? n?ng x?p h?ng trong các c?ng c? tìm ki?m hi?n nay. Nó gi?ng nh? c?nh tranh trong l?nh v?c n??c u?ng gi?i khát ngày nay – Coca-ColaPepsi.
V?y Breadcrumbs là gì? Nó là m?t tính n?ng ?i?u h??ng c?a website, nó giúp t?ng tr?i nghi?m ng??i dùng và c?ng tác tuy?t v?i v?i SEO.
Có nhi?u website ch?a tri?n khai breadcrumbs – ?ó là m?t sai l?m l?n. T?i sao b?n mu?n trang web c?a mình có nhi?u l??t truy c?p và hi?n th? trên top c?a c?ng c? tìm ki?m Google mà l?i ch?a tri?n khai nó cho website c?a mình? Kh?ng ch? vì ?nh h??ng ??n SEO mà vi?c cài ??t nó còn r?t d? th?c hi?n.
Vì v?y, mình s? chia s? nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t v? breadcrumbs, chúng tác ??ng nh? th? nào ??n v?i SEO và sai l?m c?n tránh kh?i khi tri?n khai nó cho website c?a mình.

Breadcrumbs-la-gi

Breadcrumbs là gì?

Là các liên k?t trang web cho phép ng??i dùng theo d?i v? trí c?a h? và cách bao xa so v?i trang ch?.
B?n s? d? dàng tìm th?y nó ? ??u các trang web ho?c d??i thanh menu ?i?u h??ng.
Nó c?ng gi?ng nh? các liên k?t n?i b? (internal link), giúp gi? chan ng??i dùng trên trang web và giúp h? tìm th?y th?ng tin h? ?ang tìm ki?m.
?ay là ví d? v? breadcrumbsXổ số đài miền bắc c?a m?t trang web th??ng m?i ?i?n t?:

Breadcrumbs hi?n th? chính xác danh m?c hi?n t?i c?a mình và các danh m?c cha c?a nó. Nó c?ng h? tr? nh?n vào ?? truy c?p các danh m?c cha c?a danh m?c hi?n t?i. Nó là m?t tính n?ng UX h?u ích giúp ?i?u h??ng trang web d? dàng h?n, nh?ng chúng còn làm nhi?u vi?c h?n th?.
Nh?ng thay ??i c?a google g?n ?ay ?? làm cho breadcrumbs tr? nên ti?n l?i và quan tr?ng h?n b?i vì nó tác ??ng tr?c ti?p ??n SEO.
?ay là cách th?c hi?n:
Google hi?n th? breadcrumbs trong k?t qu? tìm ki?m và dùng nó ?? phan lo?i trong k?t qu? tìm ???c.
Breadcrumbs giúp google phan lo?i ?i?u h??ng trang web c?a b?n.
Xổ số đài miền bắc ?i?u ?ó làm cho breadcrumbs tr? thành nh?ng y?u t? ?nh h??ng ??n SEO

3 lo?i Breadcrumbs ph? bi?n

phan-loai-breadcrumb

Xổ số đài miền bắcCó ba lo?i breadcrumbs chính, m?i lo?i có m?t m?c ?ích riêng khi s? d?ng.

#1. Breadcrumbs theo v? trí (Location-Based)

Là lo?i breadcrumbs ph? bi?n nh?t cho ng??i dùng bi?t h? ?ang ? ?au trong c?u trúc trang web và cách quay l?i trang ch?.
Ví d?: Home> 5 Primcoples of Website Design> Easy to Read> Scannable

location-breadcrumbs#2. Breadcrumbs theo thu?c tính (Attribute-Based)

?i?u này th??ng ???c s? d?ng trên các trang web th??ng m?i ?i?n t? ?? hi?n th? nh?ng thu?c tính mà ng??i dùng ?? nh?p vào.

Xổ số đài miền bắcVí d?: Các thu?c tính c?a c?a hàng FPT Shop

atribute-breadcrumbs

#3. Breadcrumbs theo ???ng d?n (Path-Based)

Hi?n th? cho ng??i dùng nh?ng trang khác trên trang web mà h? ?? truy c?p, t??ng t? nh? l?ch s? trình duy?t.

Ví d?: n?u b?n ?ang ? trang Path Breadcrumbs và ?? truy c?p 3 trang khác nhau, breadcrumbs có th? tr?ng gi?ng nh? sau: Home> Administration> Structure> Trang hi?n t?i

path-breadcrumbs

L?i ích c?a vi?c s? d?ng Breadcrumbs cho SEO

breadcrumbs-seo

Xổ số đài miền bắcT? ??u t?i gi? ch? nghe t?t cho SEO. V?y th?c t? breadcrumbs s? giúp thì cho SEO?

#1. Breadcrumbs c?i thi?n UX

Breadcrumbs giúp ng??i dùng ?i?u h??ng website d? dàng h?n và giúp ng??i dùng chú y ??n các ph?n khác c?a trang web.
1 ví d?: b?n tìm Nh?ng ?i?u c?n bi?t tr??c khi ??ng ky AdSense
B?n s? th?y breadcrumbs “H??ng d?n s? d?ng AdSense” r?i ??n trang “Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ??ng kí AdSense”

vi-du-ve-google-cua-breadcrumbsVi?c s? d?ng nó giúp b?n d? dàng ?i?u h??ng ??n trang “H??ng d?n s? d?ng AdSense” ?? bi?t cách s? d?ng AdSense c?ng có th? ??n trang tr??c ?ó là “AdSense là gì” giúp b?n d? dàng h?n trong vi?c tìm ki?m th?ng tin trên website.

#2. C?i thi?n v? trí x?p h?ng website

Breadcrumbs giúp UX t?t h?n, nh?ng nó c?ng khi?n Google hài lòng.
Tr? l?i n?m 2018, Google ?? thêm nó vào các trang k?t qu? tìm ki?m, khi?n chúng tr? nên quan tr?ng h?n bao gi? h?t.
Breadcrumbs trong SERPsXổ số đài miền bắc c?ng giúp ng??i dùng hi?u v? trí c?a trang ?ó trên trang web c?a b?n.

#3. Gi? ng??i truy c?p ? l?i trang lau h?n

M?c dù gi? ng??i dùng truy c?p trang lau h?n kh?ng ph?i là m?t y?u t? ?nh h??ng ??n SEO, nh?ng nó giúp ch?t l??ng website c?a b?n tr? nên t?t h?n.
Thêm vào ?ó, t? l? gi? ng??i dùng ? l?i trang th?p có th? ch? ra các v?n ?? liên quan ??n UX – nh?ng v?n ?? mà breadcrumbs có th? giúp b?n gi?i quy?t ph?n nào.
Gi? s? b?n ?ang tìm m?t m?t ??i “giày sneaker” trên Shopee.
Và b?n tìm th?y k?t qu? này, có l? kh?ng gi?ng th? b?n mong mu?n. B?n kh?ng thích m?t ??i giày “c? cao”.
Vi?c website s? d?ng breadcrumbs giúp b?n có th? ?i?u h??ng v? danh m?c ch? c?a “giày sneaker” giúp b?n có th? l?a ch?n l?i danh m?c “giày c? th?p” và tìm m?t ??i khác.

vi-du-ve-giay-cua-breadcrumbs
Xổ số đài miền bắc ?i?u này r?t t?t v?i website c?a b?n vì nó có kh? n?ng giúp b?n t? tìm m?t th? khác ngay trên trang web mà kh?ng c?n ph?i quay tr? l?i Google ?? tìm ki?m l?i ??i giày khác.

Cách tri?n khai Breadcrumbs trong WordPress

Breadcrumbs là m?t thanh ?i?u h??ng c?c k? h?u ích cho c? ng??i dùng và c?ng c? tìm ki?m – và chúng d? dàng thêm vào trang web c?a b?n.
Xổ số đài miền bắc D??i ?ay là m?t s? cách ?? thêm các tính n?ng h?u ích này vào trang web c?a b?n.

#1. S? d?ng Yoast SEO

N?u b?n ?? s? d?ng Yoast SEO, thì vi?c thêm?ch? m?t m?t vài b??c. Ch? c?n ??ng nh?p và làm theo các b??c sau ?? tri?n khai breadcrumbsbreadcrumb-trong-yoast

#2. Các plugin khác WordPress

N?u b?n s? d?ng WordPress, có m?t s? plugin có th? thêm breadcrumbs trong m?t vài b??c. Mình thích Breadcrumb NavXT vì nó d? th?c hi?n và t?o ra breadcrumbs ??nh v? có th? ???c tùy ch?nh khi c?n thi?t.

Breadcrumb-navXT

#3. Plugin WooCommerce Breadcrumb

N?u b?n có m?t website th??ng m?i ?i?n t? s? d?ng Woocommerce, h?y can nh?c s? d?ng plugin breadcrumb c?a h? , cho phép b?n ??nh d?ng l?i Breadcrumbs WooCommerce tích h?p s?n.
Cu?i cùng, có th? theme WordPress c?a b?n có th? có tính n?ng breadcrumb tích h?p s?n.

woocommerce-breadcrums

Còn m?t cách thêm nó vào trang web b?ng cách code th? c?ng.

Tri?n khai breadcrumbs là m?t cách khá ??n gi?n ?? c?i thi?n SEO c?a trang web và cung c?p UX t?t h?n.
Xổ số đài miền bắc Tuy nhiên, có m?t s? lúc vi?c th?c hi?n nó có th? gay h?i nhi?u h?n l?i.

D??i ?ay là m?t s? l?i breadcrumb mà b?n mu?n tránh.

#1. ??ng quá to ho?c quá nh?

Breadcrumbs ph?i d? nhìn, nh?ng kh?ng lòe lo?t, ph? tr??ng quá.
Ph?ng ch? nh? h?n m?t chút c?ng kh?ng sao, nh?ng v?n b?n quá nh? s? khó nhìn và khó b?m trên thi?t b? di ??ng.
Xổ số đài miền bắc ??t chúng ? ??u trang, bên d??i logo ho?c ngay trên tiêu ?? H1 ?? chúng d? tìm.

#2. Kh?ng ch? l?p l?i thanh ?i?u h??ng (Navagition bar) c?a b?n

N?u breadcrumbs ch? l?p l?i nh?ng gì ?? có trong thanh ?i?u h??ng c?a b?n, chúng có th? kh?ng ph?c v? b?t k? m?c ?ích nào.

Xổ số đài miền bắc??ng b? thanh ?i?u h??ng c?a b?n và l?m d?ng breadcrumbs

Tránh tình tr?ng l?p l?i ?i?u h??ng và ph? thu?c hoàn toàn vào breadcrumbs. Chúng ?óng vai trò b? sung, kh?ng thay th? cho các tính n?ng ?i?u h??ng khác.

#3. S? d?ng ?úng lo?i breadcrumbs

Breadcrumbs theo v? trí là lo?i ph? bi?n nh?t, nh?ng chúng có th? kh?ng ph?i là l?a ch?n t?t nh?t cho trang web c?a b?n.
Kh?ng s? d?ng nó theo v? trí n?u trang web c?a b?n kh?ng s? d?ng c?u trúc l?ng nhau trong ?ó h?u h?t các trang ch? có m?t vài danh m?c.
Trong tr??ng h?p ?ó, breadcrumbs d?a trên ???ng d?n có th? có l?i h?n.

Xổ số đài miền bắcMình ?? chia s? xong ki?n th?c v? Breadcrumbs r?i. Gi? thì các b?n có th? áp d?ng nó vào trang web riêng và cho mình c?m nh?n nhé. Nh? comment và chia s? bài vi?t ?? ?ng h? mình. C?m ?n các b?n r?t nhi?u!

Xem thêm các bài vi?t khác c?a Hosting Blender t?i ?ay

Categories: Blog