Yoast SEO là gì?

Yoast-SEO

Yoast SEO là m?t plugin c?a WordPress ???c dùng ?? t?i ?u hóa kh? n?ng SEO

Xổ số đài miền bắcPlugin Yoast SEO giúp trang web c?a b?n d? dàng ?áp ?ng các tiêu chu?n SEO k? thu?t cao nh?t. Nó c?ng cung c?p cho b?n các c?ng c? ?? ??a n?i dung c?a b?n ??t tiêu chu?n cao nh?t v? SEO và kh? n?ng ??c t?ng th?. ? ?ay, chúng ta s? th?o lu?n v? cách plugin yoast SEO giúp b?n xay d?ng trang web t?t nh?t có th?!

Các tính n?ng c?a Yoast SEO

N?u k? thu?t SEO kh?ng ph?i là ?i?m m?nh c?a b?n, ??ng lo l?ng! Yoast SEO t?n t?i ?? ??m b?o r?ng b?n kh?ng c?n ph?i bi?t t?t c? nh?ng ?i?u này. Cài ??t plugin r?t d? dàng và h??ng d?n c?u hình c?a Yoast SEO c?ng h??ng d?n b?n qua các b??c ?? th?c hi?n ?úng k? thu?t SEO.

Xổ số đài miền bắc?i?u này có ngh?a là ch? c?n cài ??t plugin và làm theo các b??c trong trình h??ng d?n c?a mình, b?n ?? s?a ???c r?t nhi?u th? quan tr?ng v? k? thu?t SEO cho trang web c?a mình! B?ng cách ?ó, b?n kh?ng c?n ph?i bi?t v? nh?ng th? k? thu?t nh? robots.txt, URL c? ??nh r? ràng, t?p htaccess và s? ?? trang web. Plugin Yoast SEO s? ch?m sóc nh?ng ?i?u này cho b?n. H?n n?a, Yoast SEO c?ng ??m b?o trang web c?a b?n có:

  • URL chu?n ?? tránh n?i dung trùng l?p;
  • Tùy ch?n noindex ho?c nofollow cho m?i trang;
  • Th? OpenGraph cho m?i trang ho?c bài vi?t;
    v.v …(

Xổ số đài miền bắcN?u b?n ?? quen thu?c v?i k? thu?t SEO, b?n có th? thích ??c thêm v? các tính n?ng ?n c?a Yoast SEO giúp k? thu?t SEO c?a b?n ???c nang cao.

C?i thi?n SEO n?i dung c?a b?n

Khi plugin c?a b?n ???c cài ??t và ??nh c?u hình, ?? ??n lúc b?t ??u v?i n?i dung c?a b?n. ?i?u quan tr?ng c?n nh? là plugin giúp b?n x?p h?ng, nh?ng chúng v?n d?a vào n?i dung c?a b?n. ?i?u này có ngh?a là b?n ph?i t?o n?i dung t?t cho các t? khóa phù h?p.

Sau khi th?c hi?n nghiên c?u t? khóa, b?n s? ph?i b?t ??u t?i ?u hóa các trang và bài ??ng trên website c?a mình cho các t? khóa và c?m t? khóa mà b?n mu?n x?p h?ng. ?? làm ?i?u ?ó, b?n có th? ??t c?m t? khóa tr?ng tam cho m?t bài vi?t trong Yoast SEO. Sau ?ó, plugin s? d?ng các phan tích SEO n?i dung ?? xác ??nh n?i dung c?a b?n ??t ?i?m nh? th? nào trên các y?u t? x?p h?ng khác nhau, ch?ng h?n nh? s? l?n b?n s? d?ng c?m t? khóa, ?? dài c?a v?n b?n ho?c li?u b?n có s? d?ng b?t k? liên k?t n?i b? (internal link) nào hay kh?ng.

Xổ số đài miền bắcV?i gi?i thích nh? trên, plugin có th? cho b?n bi?t cách b?n có th? t?i ?u hóa bài ??ng ho?c trang c?a mình ?? x?p h?ng v?i c?m t? khóa ?ó. Và th?c hi?n ?i?u này b?ng cách s? d?ng các d?u ??u dòng màu ??, cam và xanh lá cay ?? cho bi?t ?i?m c?a m?i y?u t?. ?i?u này giúp b?n có cái nhìn t?ng quan d? dàng v? ?i?m t?ng th? và nh?ng gì b?n v?n có th? gi?i quy?t ?? t?ng th? h?ng c?a mình!

phan-tich-noi-dung-yoastSEO
Xổ số đài miền bắc Phan tích n?i dung SEO cho b?n bi?t cách t?i ?u hóa v?n b?n c?a b?n cho m?t t? khóa nh?t ??nh v?i vi?c s? d?ng các g?ch ??u dòng màu ??, cam và xanh lá cay. ?ay là ?nh ch?p màn hình c?a plugin Yoast SEO Premium .

C?i thi?n kh? n?ng ??c c?a b?n

phan-tich-de-doc-yoastSEO

Xổ số đài miền bắcT?i ?u hóa n?i dung c?a b?n ?? x?p h?ng v?i c?m t? khóa phù h?p là ?i?u quan tr?ng, nh?ng ??ng quên ng??i ??c c?a b?n! Ngay c? khi b?n vi?t n?i dung tuy?t v?i cho các c?ng c? tìm ki?m, khán gi? c?a b?n s? kh?ng ???c h??ng l?i t? nó n?u h? kh?ng hi?u nó. Khi m?t ng??i kh?ng hi?u n?i dung c?a b?n, kh? n?ng h? tìm hi?u thêm ho?c mua th? gì ?ó t? b?n là g?n b?ng kh?ng. ?i?u này c?ng ?úng v?i t? l? h? chia s? m?t trong nh?ng bài vi?t c?a b?n v?i b?n bè c?a h?. Vì v?y, b?n c?n ??m b?o r?ng n?i dung c?a b?n c?ng d? hi?u. Và ?ó là n?i các tính n?ng d? ??c xu?t hi?n.

Xổ số đài miền bắcCác tính n?ng ph?n tích kh? n?ng ??c c?a Yoast SEO là nh?ng phan tích ???c nghiên c?u k? l??ng ?? cung c?p cho b?n ph?n h?i v? cách t?i ?u hóa bài vi?t c?a b?n. Bay gi?, ?i?u này nghe có v? l?, b?i vì cách b?n vi?t có th? r?t cá nhan. Vì v?y, h?y ?? mình gi?i thích cách nó ho?t ??ng. Plugin s? d?ng m?t thu?t toán ?? ki?m tra n?i dung c?a b?n trên các y?u t? khác nhau ?? ???c ch?ng minh là giúp t?ng kh? n?ng ??c. Yoast xem xét vi?c s? d?ng các t? chuy?n ti?p, cách s? d?ng gi?ng b? ??ng, ?? dài cau và ?o?n v?n c?a b?n, v.v. Nh?ng Yoast SEO? ?? c?n th?n xay d?ng thu?t toán này ?? làm cho nó chính xác nh?t có th? mà kh?ng quá nghiêm ng?t.

Xổ số đài miền bắc?i?u này có ngh?a là b?n có th? ch?p nh?n ph?n h?i theo cách phù h?p v?i mình và n?i dung c?a b?n s? v?n có gi?ng ?i?u cá nhan c?a b?n. N?u b?n quan tam ??n t?t c? các y?u t? làm t?ng kh? n?ng ??c, b?n có th? ??c thêm v? các tính n?ng phan tích kh? n?ng ??c c?a Yoast SEO.

Phan tích kh? n?ng ??c cho b?n bi?t cách t?i ?u hóa v?n b?n ?? d? ??c b?ng cách s? d?ng các g?ch ??u dòng màu ??, cam và xanh lá cay. ?ay là ?nh ch?p màn hình c?a plugin c?a Yoast SEO Premium.

Tóm t?t nhanh

Trong bài vi?t này, mình ?? ch? cho b?n nh?ng gì Yoast SEO có th? làm cho trang web c?a b?n. Tóm l?i, nó c?i thi?n k? thu?t SEO c?a b?n b?ng cách quan tam ??n nhi?u th? k? thu?t trong n?n. Th? hai, Yoast SEO giúp b?n c?i thi?n SEO n?i dung c?a mình b?ng cách giúp b?n ??t c?m t? khóa và cho b?n bi?t chính xác cách b?n có th? t?i ?u hóa n?i dung c?a mình ?? x?p h?ng b?ng c?m t? khóa này. Cu?i cùng, plugin này s? giúp b?n c?i thi?n kh? n?ng ??c n?i dung c?a mình b?ng cách cung c?p ph?n h?i mà b?n có th? d? dàng k?t h?p vào phong cách vi?t c?a riêng mình.
Xổ số đài miền bắc C?m ?n b?n ?? ??c h?t bài vi?t!

Xem thêm nh?ng bài vi?t khác c?a Hosting Blender t?i ?ay:

Categories: Blog