Xổ số đài miền bắcC?ng ngh? th?ng tin ngày càng phát tri?n, các doanh nghi?p, t? ch?c th??ng ch?n internet làm n?i ?? qu?ng bá s?n ph?m c?a mình ??n v?i ng??i tiêu dùng vì chi phí h?p ly mà kh? n?ng ti?p c?n v?i ng??i dùng l?i cao. M?t trong nh?ng cách ph? bi?n nh?t trong marketing online chính là vi?c thành l?p m?t website riêng cho c?ng ty, t? ch?c c?a mình. Hi?n nay, t? các c? quan nhà n??c cho ??n các h? kinh doanh nh? l?, h?u nh? ai c?ng có th? d? dàng s? h?u cho mình m?t website, ?ng v?i m?i website là m?t tên mi?n. H?y cùng chúng t?i tìm hi?u v? các nhà cung c?p tên mi?n uy tín nh?t hi?n nay.

1.?Tên mi?n là gì? T?i sao c?n ph?i có tên mi?n riêng?

M?i m?t trang web ??u có m?t ??a ch? IP c? th?, các ??a ch? IP này th??ng ???c bi?u di?n b?ng m?t d?y s? dài và khó nh?, ?i?u này khá b?t ti?n cho t?t c? m?i ng??i. Vì v?y, tên mi?n ???c ra ??i ?? giúp m?i ng??i d? nh? ???ng d?n ??n website mình mu?n h?n. Domain – tên mi?n th??ng ???c th? hi?n d??i d?ng [tên].[ph?n m? r?ng], ví d? nh? mona.media hay dvs.vn. Tên mi?n th??ng có 2 c?p, tên mi?n c?p 2 và tên mi?n c?p 3. Tên mi?n c?p 2 thì có 1 ph?n m? r?ng, tên mi?n c?p 3 thì 2 ph?n m? r?ng. Ví d?:

Xổ số đài miền bắc– Tên mi?n c?p 2: wikipeida.org; google.com; youtube.com,…

Xổ số đài miền bắc– Tên mi?n c?p 3: hcmulaw.edu.vn; 24h.com.vn; hochiminhcity.gov.vn,…

2.?Top 10 nhà cung c?p tên mi?n ch?t l??ng uy tín hi?n nay

Có th? b?n ?ang th?c m?c r?ng nên , n?i nào uy tín mà b?n có th? ??t ni?m tin khi và Domain là th? ??i di?n cho th??ng hi?u c?a b?n trên Internet trong su?t chu trình s?ng, ho?t ??ng c?a th??ng hi?u và kinh doanh. Top 10 nhà cung c?p d??i ?ay s? là g?i y t?t nh?t cho b?n.

2.1 GoDaddy

Xổ số đài miền bắc???c thành l?p vào n?m 1997, ??n nay GoDaddy ?? ph?c v? g?n 19 tri?u khách hàng v?i 78 tri?u domain cùng h?n 9.000 nhan viên, tr? thành ?ng trùm trong làng tên mi?n trên th? gi?i hi?n nay. GoDaddy có t?ng c?ng 14 c? s? trên kh?p th? gi?i. H?n th? n?a, m?t vài c?ng ty cung c?p domain v?a và nh? l?a ch?n h??ng ?i c?a mình là tr? thành ??i ly c?a GoDaddy. GoDaddy cung c?p tên mi?n theo gói t? 1 tháng ??n 1 n?m, do ?ó, chi phí s? t??ng ??i cao h?n so v?i các nhà cung c?p khác nh?ng ??i l?i ch?t l??ng và uy tín ??u ?áng tin c?y. Ngoài ra, GoDaddy còn c?p nh?t DNS trong th?i gian ng?n và ???c thay ??i tên mi?n trong n?i b? GoDaddy mà kh?ng c?n ph?i t?n thêm b?t kì m?t chi phí nào.

Xổ số đài miền bắcR?t nhi?u tên mi?n ? Vi?t Nam ???c mua t?i GoDaddy, bao g?m các doanh nghi?p nh? l? cho ??n các c?ng ty thi?t k? web, GoDaddy bán m?i lo?i domain t? các tên mi?n nh? cho ??n mona.software, t?t nhiên có c? nh?ng tên mi?n ph? bi?n nh? .com, .org,… ??u ???c bán và b?n có th? mua t?i GoDaddy

GoDaddy

GoDaddy

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website:
 • ?i?n tho?i:(0284) 458 1371 (T?ng ?ài t?i TP.HCM ???c t? v?n b?ng Ti?ng Anh mi?n phí c??c 24/7)

2.2?Namecheap

Xổ số đài miền bắcNamecheap ???c thành l?p vào n?m 2000 b?i Richard Kirkendall và tr? thành m?t trong nh?ng nhà cung c?p domain hàng ??u th? gi?i sau g?n 20 n?m ho?t ??ng v?i h?n 10 tri?u tên mi?n ???c qu?n ly. ?úng v?i cái tên c?a mình, Namecheap có d?ch v? v?i giá thành r?t “cheap” nh?ng ch?t l??ng thì kh?ng thua kém gì so v?i ?ng l?n GoDaddy. Kh?ng nh?ng v?y, khi s? d?ng d?ch v? c?a Namecheap b?n có th? d? dàng thanh toán qua Visa hay Master card và nh?n ???c quy?n b?o m?t trong n?m ??u tiên hoàn toàn mi?n phí. Ngoài ra, h? th?ng nh?n tin tr?c tuy?n c?a h? c?ng làm vi?c 24/7 r?t nhanh và hi?u qu?, ?i kèm v?i nhi?u ch??ng trình khuy?n m?i ???c t? ch?c th??ng xuyên, b?n khó mà “l?” khi s? d?ng d?ch v? này.

Namecheap

Namecheap

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website:

2.3 PA Vi?t Nam

C?ng ty TNHH PA Vi?t Nam là m?t c?ng ty cung c?p tên mi?n l?n nh?t Vi?t Nam ch?u s? qu?n ly c?a Trung tam Tên mi?n Qu?c gia – B? Th?ng tin và Tuy?n th?ng. Vì là m?t c?ng ty Vi?t Nam chính hi?u nên giá thành ? ?ay c?ng r?t Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, ??i ng? ch?m sóc khách hàng xuyên su?t 24/7 lu?n h?t mình h? tr?, mang ??n s? hài lòng cho khách hàng. PA Vi?t Nam lu?n kh?ng ng?ng ph?n ??u ?? c?i thi?n d?ch v? c?a mình c?ng nh? tìm ki?m nh?ng ph??ng án giúp gi?m giá thành d?ch v? c?a mình, ?em l?i l?i ích t?i ?a cho ng??i dùng.

PA Vi?t Nam

PA Vi?t Nam

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website:?pavietnam.vn
 • ??a ch?:750 S? V?n H?nh, Ph??ng 12, Qu?n 10, Thành ph? H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i:0286 256 3737

2.4 Netfirms

Netfirms ???c thành l?p vào n?m 1998, chuyên cung c?p các gi?i pháp và c?ng ngh? l?u tr? website cho các doanh nghi?p v?a và nh? trên toàn c?u. Nhìn chung giá c? các d?ch v? ? Netfirms c?ng t??ng ??i ph?i ch?ng mà ch?t l??ng thì ??m b?o ?n ??nh. Kh?ng nh?ng th?, Netfirms còn lu?n l?ng nghe khách hàng ?? kh?ng ng?ng c?i thi?n d?ch v? c?ng nh? là cung c?p nh?ng l?i khuyên h?p ly cho ng??i dùng th?ng qua ???ng day hotline và chat tr?c tuy?n ho?t ??ng 24/7 t?t c? các ngày trong n?m.

Netfirms

Netfirms

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website:?netfirms.com
 • ?i?n tho?i: (866) 317-4678

2.5 Domain.com

Xổ số đài miền bắcDomain.com c?ng là m?t cái tên quen thu?c trong làng tên mi?n. ???c thành l?p và phát tri?n t? n?m 2000 ?ên nay, Domain.com ?? có s? l??ng kh?ng nh? các khách hàng tin dùng d?ch v?. Tuy kh?ng ???c qu?ng cáo r?m r? nhi?u nh? các ?ng l?n khác, nh?ng Domain.com v?n thu hút ???c s? chú y nh?t ??nh t? khách hàng nh? ch?t l??ng d?ch v?, h? tr? ch?m sóc khách hàng 24/7 và giá c? phù h?p. ?i?m n?i b?t nh?t c?a Domain.com có th? k? ??n chính là kh?ng nh?ng th??ng xuyên có nh?ng ch??ng trình khuy?n m?i, ?u ??i, gi?m giá mà còn kh?ng gi?i h?n s? l??ng ??ng ky, gia h?n hay chuy?n ??i.

Domain.com

Domain.com

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website:?domain.com
 • ?i?n tho?i:(800) 403-3568

2.6 Digistar

Xổ số đài miền bắcC?ng ty TNHH ??u t? Phát tri?n C?ng ngh? Ng?i Sao là m?t trong nh?ng nhà cung c?p tên mi?n uy tín khác ??n t? Vi?t Nam. Ti?n than là m?t nhóm các freelancers cùng làm vi?c v?i nhau t? n?m 2007 và phát tri?n thành c?ng ty vào n?m 2009. Digistar ???c b?o m?t b?i DMCA.com – m?t trong nh?ng ch??ng trình b?o m?t th?ng tin t?t nh?t hi?n nay. Do ?ó, ??n v?i Digistar b?n s? kh?ng ph?i lo l?ng v? an toàn th?ng tin. Kh?ng nh?ng v?y Digistar còn h? tr? 24/7 cho khách hàng m?i khi c?n mà kh?ng ph?i kèm thêm b?t kì m?t chi phí nào.

Digistar

Digistar

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website:?digistar.vn
 • ??a ch?: L?u 4 – 405, Toà nhà Golden Bee, 607 – 609 Nguy?n Ki?m, Qu?nPhú Nhu?n, Thành ph? H? Chí Minh.
 • ?i?n tho?i: 19006019

2.7 Name.com

Xổ số đài miền bắcName.com n?i ti?ng v?i d?ch v? cung c?p tên mi?n tr?n gói v?i giá $8.99. ???c thành l?p t? n?m 2003, Name.com ?? có m?t ch?n ???ng dài phát tri?n ?? có ch? ??ng nh?t ??nh trong lòng ng??i dùng nói chung và n??c M? nói riêng. H?n th? n?a, ?ay ???c ?ánh giá là nhà cung c?p tên mi?n có ?? b?o m?t cao và ch?t l??ng tên mi?n t?t trong quá trình s? d?ng.

Name.com

Name.com

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website: name.com
 • Fax:+1 720.235.0091

2.8?BigRock.com

Xổ số đài miền bắcBigRock.com là m?t nhà cung c?p ??n t? khu v?c Chau á chính là ?n ??, m?t trong các n??c r?t phát tri?n v? c?ng ngh? th?ng tin. Do ?ó, b?n hoàn toàn có th? yên tam v?i ch?t l??ng d?ch v? do c?ng ty này mang l?i v?i m?c giá v?a ph?i. Sau h?n 10 n?m ho?t ??ng và phát tri?n, BigRock.com ?? và ?ang qu?n ly h?n 6 tri?u tên mi?n trên kh?p th? gi?.

BigRock

BigRock

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website:?bigrock.com
 • ?i?n tho?i: +1 866.573.0917

2.9?Z.com

Z.com là m?t nhà cung c?p tên mi?n ???c thành l?p vào n?m 2011 t?i Vi?t Nam. Hi?u r? ???c s? ?a d?ng và phong phú c?a th? tr??ng, Z.com cung c?p nhi?u tên mi?n cho nhi?u l?nh v?c khác nhau mà m?c giá ??a ra c?ng v? cùng h?p ly và “m?m”. Z.com có s? l??ng tên mi?n ?? ??ng ky trong su?t th?i gian ho?t ??ng c?a mình là h?n 12.000.000 tên mi?n và s? l??ng ??ng ky trong ngày lên ??n 19.475 tên mi?n.

Z.com

Z.com

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • website:?z.com
 • ??a ch?:Tòa nhà Ocean Park, s? 01 ?ào Duy Anh, Ph??ng Ph??ng Mai, Qu?n ??ng ?a, Thành ph? Hà N?i;
 • Phòng 702 – 703, t?ng 7 tòa nhà Hà ??,s? 2 ???ng H?ng Hà, Ph??ng 2, Qu?n Tan Bình, Thành ph? H? Chí Minh
 • ?i?n tho?i:1900 636 788 – 024 7302 3636

2.10 Namesilo

Namesilo là m?t trong nh?ng l?o làng cung c?p domain ? M?. H? ?? h? tr? cung c?p 3.287.858 tên mi?n cho ??n hi?n nay và lu?n s?n sàng h? tr? khách hàng v?i cái tam c?a ng??i làm ngh? 24/7. Namesilo có th? m?nh v? giá thành vì khi khách hàng tr?i nghi?p d?ch v? ? ?ay, h? s? ???c mi?n phí Whois Privacy tr?n ??i và ?n tên mi?n khi có nh? c?u. Ngoài ra, các chi phí v? transfers và gia h?n tên mi?n ??u khá r?, phù h?p v?i các startup c?ng nh? các c?ng ty v?a và nh?.

Namesilo

Namesilo

Th?ng tin nhà cung c?p:

 • Website:?namesilo.com
 • ?i?n tho?i: 602-492-8198

Tên mi?n nghe t??ng ch?ng ??n gi?n nh?ng th?c ch?t chúng nh? là tài s?n g?n li?n v?i quá trình ho?t ??ng và phát tri?n c?a doanh nghi?p. Hy v?ng qua bài vi?t này, b?n ?? có th? tìm ???c m?t nhà cung c?p uy tín, ch?t l??ng mà phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n than và doanh nghi?p.

Categories: Blog