Th?i ??i c?ng ngh? 4.0 ngày càng phát tri?n kéo theo nhi?u ngành ngh? phát tri?n theo trong ?ó có c? l?nh v?c c?ng ngh? s? và ph?n m?m ?i?n t? phát tri?n c?ng kh?ng kém. Thay vì lúc tr??c th?i ??i c?ng ngh? c? chúng ta ch? s? d?ng m?t server hosting chung và c? k? kèm theo b?ng th?ng kém thì hi?n nay thay th? vào ?ó chính là nhi?u hosting h?n trong ?ó có VPS hosting c?ng kh?ng thua kém và ???c nhi?u ng??i trình viên bi?t ??n. Chính vì th? h?m nay mình xin gi?i thi?u các b?n v? VPS hosting là gì? T?ng quan v? VPS hosting. H?y cùng mình tìm hi?u qua bài vi?t sau th?i nào.

1.VPS là gì? T?ng quan v? VPS?

VPS ???c hi?u n?m na là m?t lo?i máy ch? ??c bi?t r?t quen thu?c ??i v?i các nhà phát tri?n website, ???c dùng ?? thi?t k? website, th?c hi?n m?t webmaster ho?c phát tri?n game ??u bi?t ???c nó ?em l?i l?i ích gì. Tuy nhiên vi?c s? d?ng ???c VPS kh?ng h? ??n gi?n chút nào h?t vì do vi?c s? d?ng VPS là s? d?ng lo?i hosting ch?t l??ng cao và thuê server nh?ng nó kh?ng h? ??n gi?n chút nào nh? vi?c s? d?ng hosting share bình th??ng vì th? vi?c s? dung VPS c?n m?t s? hi?u bi?t và k? thu?t nh?t ??nh, vi?c s? d?ng k? thu?t nh?t ??nh này c?ng t??ng t? nh? qu?n ly m?t máy ch? l?n v?y.

T?ng quan v? VPS

Xổ số đài miền bắcT?ng quan v? VPS

VPS vi?t t?t là Virtual Private Server, là m?t d?ng máy ch? ?o và server ?o, VPS ???c t?o ra b?ng ph??ng pháp chia m?t máy ch? v?t ly thành nhi?u máy ch? khác nhau nh?ng trên th?c t? VPS có tính n?ng t??ng t? nh? m?t máy ch? riêng ???c ch?y d??i d?ng chia s? tài nguyên máy ch? v?t ly ban ??u. H? th?ng c?a m?t VPS hostingXổ số đài miền bắc lu?n là m?t h? th?ng hoàn toàn riêng bi?t th?m chí có c? m?t CPU riêng bi?t v?i dung l??ng Ram và ? HDD k? c? IP và h? ?i?u hành riêng bi?t khác nhau ?? ng??i dùng có th? hoàn toàn qu?n ly ???c root và có th? kh?i ??ng l?i h? th?ng b?t k? lúc nào.

2. VPS Hosting ???c dùng ?? làm gì?

Xổ số đài miền bắcH?u nh? ngày nay t?t c? các máy ch? ?o lu?n ???c s? d?ng r?ng r?i ?? cho doanh nghi?p ho?c các nhà kinh doanh nh? l? ??u có th? s? d?ng VPS ???c. Tuy nhiên theo th??ng l? thì VPS ???c s? d?ng theo m?t s? nhu c?u sau:

2.1 ??i v?i máy ch? game

??i v?i nh?ng doanh nghi?p kinh doanh game thì VPS Xổ số đài miền bắc???c doanh nghi?p s? d?ng vào vi?c x? ly h? th?ng ?i?u hành và có m?t máy ch? ?? m?nh ?? ch?y ???c game v?i c?u hình cao, vì m?i game m?i th??ng r?t hot và thu hút ???c hàng tri?u l??t truy c?p m?i ngày vì th? c?n ph?i có h? th?ng VPS s? d?ng ?? x? ly c?c kh?ng nh? v?y. Tuy nhiên vi?c doanh nghi?p nh? ph?i mua VPS thì h? s? thuê VPS ?? có th? ??u t? ???c các s?n ph?m game c?u hình kh?ng ?? ??a vào ho?t ??ng tr??c khi h? có ?? ngu?n v?n ?? ??u t? xay d?ng Data Center riêng.

2.2 L?u tr? website ?a d?ch v?

Tính n?ng th? hai c?a vi?c s? d?ng VPS ?ó chính là l?u tr? website ?a d?ch v? cho các h? th?ng website bán hàng, th??ng m?i ?i?n t? ho?c các di?n ?àn trang web có l??ng truy c?p l?n, vì l??ng truy c?p h?ng ngày khá l?n nên c?n m?t h? th?ng máy ch? l?u tr? ?n ??nh ?? ho?t ??ng, còn l?i giúp các doanh nghi?p nh? t?p trung vào vi?c ??u t? các s?n ph?m c?a trang bán hàng c?a mình. Th??ng các doanh nghi?p nh? l?a ch?n hình th?c thuê máy ch? ?o ?? có th? ti?t ki?m chi phí ??u t? v? máy ch? c?ng nh? nhan viên qu?n ly và ??a ?i?m l?p ??t nh?ng v?n gi? ???c ?? ho?t ??ng linh ho?t và m?nh m? c?a h? th?ng máy ch?. N?u b?n c?ng ?ang mu?n xay d?ng m?t h? th?ng bán hàng online trên web, ??ng quên ch?n cho mình m?t tên mi?n chu?n n?a nhé.

2.3 Phát tri?n platform

Tính n?ng ti?p theo c?a VPS ?ó chính là phát tri?n platform. Nhi?u ng??i th?c m?c platform là gì, th?t ra platform ???c hi?u nh? là m?t n?n t?ng vì s? phát tri?n c?a c?ng ngh? k? thu?t hi?n nay ngày càng tan ti?n nên vi?c kéo theo s? phát tri?n c?ng ngh? trên ?i?n tho?i hay máy tính b?ng và các thi?t b? th?ng mình ngày càng r?ng r?i h?n.

VPS s? giúp ích cho vi?c phát tri?n platform ?i?n hình nh? là h? ?i?u hành và ?ng d?ng ?i?u hành trên các thi?t b? th?ng minh ??u có kho?ng tr?ng ?? t?p trung cho vi?c l?u tr? d? li?u, m?t trong nh?ng ví d? ?i?n hình nh? v? khái ni?m platform này ?ó chính là các ?ng d?ng mà các b?n ?ang xài hi?n nay ?ó chính là platform ???c phát tri?n d?a trên h? th?ng VPS. Các ph?n m?m này lu?n c?n ph?i có m?t n?i t?p trung các lo?i d? li?u r?t ?a d?ng nh?:?c?p nh?t ph?n m?m m?i, file setup, th?ng tin ng??i s? d?ng ph?n m?m, l?ch s? giao d?ch th?m chí là hình ?nh và các file l?u tr?…v…v… D?a vào ?ó ?? phát tri?n platform lên c?n có m?t ngu?n server l?n vì th? ng??i phát tri?n th??ng l?a ch?n ??n VPS hosting ?ó là hình th?c giá r? và ??u t? t?t nh?t.

2.4 Máy ch? cho h? th?ng email doanh nghi?p

??i v?i h? th?ng các doanh nghi?p kinh doanh ??u c?n có m?t h? th?ng email và qu?n ly email riêng bi?t vì th? vi?c s? d?ng h? th?ng VPS Xổ số đài miền bắcc?ng là m?t trong nh?ng hình th?c l?a ch?n ??u t? hoàn h?o và tin c?y ngoài ra còn ti?t ki?m ???c khá nhi?u chi phí nh?ng l?i ??t ???c k?t qu? qu?n ly email hi?u qu? cao.

2.5 Ch?y các ch??ng trình truy?n th?ng tr?c ti?p

??i v?i các ch??ng trình truy?n th?ng tr?c ti?p c?ng c?n ph?i s? d?ng m?t ngu?n l?u tr? th?t t?t và tin c?y nh?ng ph?i ?em l?i hi?u qu? làm vi?c cao. Vì th? ng??i làm truy?n th?ng tr?c ti?p th??ng ch?n VPS làm ng??i b?n c?ng tác trong vi?c t?o ra truy?n th?ng ph?c v? cho c?ng vi?c.

2.6 T?o các m?i tr??ng ?o ?? l?p trình, phan tích virus, nghiên c?u

VPS dùng ?? t?o m?i tr??ng ?o

VPS có th? ???c dùng ?? t?o m?i tr??ng ?o

??i v?i các c?ng ty chuyên ??u t? v? các s?n ph?m khoa h?c nh? là ph?n m?m, ?ng d?ng, website..v…v..thì các chuyên gia thi?t l?p, l?p trình các ph?n m?m ?ng d?ng c?ng c?n có khá nhi?u kh?ng gian l?u tr? cho các ?ng d?ng s?n ph?m th? nghi?m c?a b?n than mình nh?ng ?? xay d?ng m?t server v?t ly ?? l?u tr? nh?ng th? nghi?m ?ó thì khá là t?n kém và ??i khi g?p l?i vì th? hình th?c và l?a ch?n h?u hi?u nh?t ?ó chính là ??u t? h? th?ng l?u tr? th?ng qua VPS hosting. ?ay là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n ti?t ki?m ???c chi phí t?i ?a. ?Ngoài ra khi c?n l?u tr? các d? li?u tài li?u hình ?nh và các video thì c?ng c?n ph?i s? d?ng m?t n?i ?? l?u tr? vì th? c?n ph?i s? d?ng nhi?u máy ch? ?o nh?t ?? th?c hi?n vi?c l?u tr? hi?u qu?. Vi?c ??u t? m?t cách h?p ly và kh?ng c?n ph?i s? d?ng nhi?u h? th?ng thi?t b? l?u tr? r?i nh?ng v?n ki?m soát ???c ch?t l??ng c?a s?n ph?m thì kh?ng h? th?ng nào b?ng ???c VPS.

Xem thêm: Kinh nghi?m thuê hosting khi thi?t k? website

3. ?u nh??c ?i?m c?a VPS Hosting?

3.1 ?u ?i?m

M?t s? ?u ?i?m c?a h? th?ng VPS hosting nh? sau:

+ D? dàng tùy bi?n ngu?n tài nguyên trong m?c gi?i h?n c?a máy ch? v?t ly cho phép.

Xổ số đài miền bắc+ M?t máy ch? v?t ly có th? t?o ra nhi?u máy ch? ?o khác nhau ?? có th? ti?t ki?m ???c ph?n ti?n ??u t? vào và kh?ng gian l?p ??t.

+ Do nhi?u máy ch? ?o có th? n?m t?p trung trên 1 h? th?ng máy ch?. Vi?c ki?m tra v?n hành s? d? dàng h?n.

3.2 Nh??c ?i?m

Bên c?nh nh?ng ?u ?i?m phía trên thì ?h? th?ng VPS hosting c?ng s? có các nh??c ?i?m sau:

+ Ho?t ??ng b? ?nh h??ng b?i ho?t ??ng và ?? ?n ??nh c?a máy ch? v?t ly t?o ra VPS.

Xổ số đài miền bắc+ Vi?c s? d?ng chung máy ch? v?t ly khi?n cho máy ch? ?o c?a b?n b? ph? thu?c.

+ T?n th?i gian và chi phí ?? nang c?p tài nguyên và c?ng kh?ng th? m? r?ng nhi?u.

+ Cách th?c v?n hành và n?ng su?t ho?t ??ng c?a máy ch? ?o kh?ng ??t ???c hi?u qu? nh? mong mu?n.

4. Cloud Server là s?n ph?m thay th? hoàn h?o cho VPS?

Cloud Server

Xổ số đài miền bắcCloud Server c?ng là m?t l?a ch?n t?t ?? thay th? VPS

N?u mu?n tìm ki?m m?t s?n ph?m hoàn h?o thay th? ???c cho VPS ?ó chính là Cloud Server, các c?ng th??ng xuyên khuyên khách hàng c?a h? c?a s? Cloud Server, nh?ng ch? ??i v?i tr??ng h?p c?ng vi?c kinh doanh c?a b?n ph? thu?c quá nhi?u vào ngu?n d? li?u c?a mình, n?u kh?ng thì hosting bình th??ng v?n ???c ?u tiên hàng ??u khi t?o các trang web gi?i thi?u. M?t s? ?i?m ?áng chú y cho vi?c ?ánh giá Cloud Server h?n VPS ?ó chính là:

+ Các máy ch? ?o ???c kh?i t?o và ch?y trên m?t Server v?t ly, vì th? khi Server v?t ly b? l?i ho?c vào nh?ng gi? cao ?i?m Server v?t ly th??ng b? treo d?n ??n tình tr?ng t?m ng?ng ho?t ??ng.

+ T?t c? các thành ph?n c?a Cloud Server ??u ???c thi?t l?p d? phòng và t? ??ng thay th? khi b? h?ng, ?? có th? ??m b?o h? th?ng ho?t ??ng bình th??ng 24/24. T?t c? các tài nguyên ph?n c?ng lu?n ???c ??m b?o an toàn và lu?n ???c s?n sàng khi b?n c?n s? d?ng khác v?i VPSXổ số đài miền bắc là h? th?ng có th? s? d?ng tài nguyên c?a b?n b?t c? lúc nào.

Xổ số đài miền bắc+ Khi b?n c?n m? r?ng ho?c thu h?p tài nguyên thì b?n có th? tho?i mái ?i?u ch?nh c?u hình c?a Cloud Server b?t ky lúc nào, khá là ti?n l?i ?úng kh?ng nào. Ngoài ra ??i v?i Cloud server hình thành m?t h? t?ng ?o hóa t? ngu?n xay d?ng c?ng ngh? hàng ??u ?ó là Cisco, Netapp, Vmware ?? có th? ??m b?o cách th?c v?n hành và t?c ?? x? ly nhanh chóng kèm theo n?ng su?t t?i ?a.

Tham kh?o: Có nên s? d?ng hosting mi?n phí??

Trên ?ay là t?ng h?p nh?ng ?i?u c?n bi?t v? VPSXổ số đài miền bắc nh? VPS là gì? T?ng quan v? VPS và khi nào có th? s? d?ng ???c VPS. Th?ng qua bài vi?t mình mong r?ng s? ?em thêm nhi?u ki?n th?c b? ích cho các b?n ?? có thêm ngu?n ki?n th?c c?ng nh? hi?u bi?t v? m?t lo?i h? th?ng cho vi?c l?u tr? d? li?u. C?m ?n các b?n ??c gi? ?? theo d?i. Chúc các b?n thành c?ng.

Categories: Blog