WordPress là gì? Khi nói ??n vi?c xay d?ng trang web, có hai cách tr?c ti?p ?? hoàn thành c?ng vi?c:

  • Xay d?ng t? ??u
  • Xay d?ng b?ng CMS (nh? WordPress)

M?t s? Web Developer xay d?ng m?t trang web ngay t? ??u b?ng các ng?n ng? m? hóa nh? HTML , CSSJavaScript . Cách ti?p c?n này bao g?m vi?c t?o các trang web riêng l? ???c l?u d??i d?ng t?p .html và t?i lên server n?i chúng k?t h?p ?? t?o thành m?t website. Nh? b?n có th? ?oán, ph??ng pháp này ?òi h?i r?t nhi?u c?ng s?c, hi?u bi?t v? ki?n th?c chuyên m?n.

Xổ số đài miền bắcCách ti?p c?n th? hai ?? phát tri?n web liên quan ??n vi?c xay d?ng các trang web b?ng cách s? d?ng CMS. ???c chia s? ? bài vi?t tr??c, CMS là m?t ?ng d?ng ph?n m?m cho phép ng??i dùng t?o, xu?t b?n và qu?n ly n?i dung trên website tr?c tuy?n, WordPress chính là m?t CMS mà chúng ta ?ang tìm.

wordpress

WordPress là gì?

WordPress (WordPress.org là phiên b?n mi?n phí — tránh nh?m l?n v?i n?n t?ng blog có s?n t? WordPress.com) là m?t CMS, c? th? h?n — ?ó là CMS tiêu chu?n c?a ngành. N?u b?n ?ang s? d?ng n?n t?ng CMS ?? xay d?ng m?t trang web, thì r?t có th? b?n s? s? d?ng WordPress — ?i?u ?ó c?ng có ngh?a là n?u b?n mu?n t? h?c cách s? d?ng m?t website doanh nghi?p thì ?ay là l?a t?t nh?t.

Khi b?n xay d?ng m?t trang web b?ng WordPressXổ số đài miền bắc (so v?i xay d?ng b?ng HTML, CSS và JavaScript), giao di?n ng??i dùng c?a WordPress cho phép b?n xem tr??c và tr?c quan hóa n?i dung c?a mình khi b?n nhìn th?y nó tr?c tuy?n, thay vì trong HTML (ví d?: t?t c? nh?ng <div> và th? <img> tuy nhiên trong HTML chúng ta v?n có th? view code lên trình duy?t ?? xem, nh?ng r?t m?t th?i gian).

H?n n?a, n?i dung ?ó có th? ???c ch?nh s?a trong WordPress và c?p nh?t trong th?i gian th?c ch? b?ng m?t nút nh?n (trái ng??c v?i cách ti?p c?n HTML / CSS / JavaScript, n?i các trang c?n ???c ch?nh s?a riêng l? và t?i l?i th? c?ng lên server b?t c? khi nào thay ??i ???c th?c hi?n).

Xổ số đài miền bắcV?i WordPress, b?n có th? t?o:

  • Blog
  • Website kinh doanh
  • Website th??ng m?i ?i?n t?
  • Website doanh nghi?p
  • Website di?n ?àn – tin t?c

… Khá nhi?u th? khác mà b?n có th? m? ??c.

T?i sao s? d?ng WordPress?

tai-sao-nen-su-dung-wordpress

1. B? qua giai ?o?n h?c k? thu?t chuyên m?n vi?t web

Vi?t tay m?t trang web b?ng các ng?n ng? nh? HTML, CSSJavaScript s? lu?n cung c?p cho ng??i l?p trình quy?n ki?m soát nhi?u nh?t. Khi vi?t code b?ng tay, b?n ?ang xay d?ng trang web c?a mình t? ??u, có ngh?a là gi?i h?n duy nh?t là trình ?? k? n?ng vi?t code và suy lu?n c?a b?n. ?i?u ?ó nói r?ng, vi?c h?c t?p code tay lúc ??u có th? r?t khó kh?n – b?n kh?ng th? ch? l?t m? laptop c?a mình và truy c?p m?t trang web c? b?n, vi?c ?ó ch? giúp b?n hi?u bi?t h?n. Còn vi?c code ???c 1 trang web hoàn ch?nh c?n ki?n th?c chuyên m?n cao ?òi h?i b?n ph?i luy?n t?p và c? g?ng r?t nhi?u.

Khi nói ??n WordPress, b?n s? g?p nhi?u h?n ch? h?n v? nh?ng gì b?n có th? xay d?ng, nh?ng giao di?n ng??i dùng c?a WordPress c?c k? tr?c quan và ??p. Có th? tùy ch?nh t?t c? các b? c?c trong website c?a b?n.

2. Có th? xay d?ng trang web ngay t? ban ??u

B?n c?ng có th? xay d?ng m?t trang web WordPress mà kh?ng c?n b?t k? ki?n ??th?c v? code nào, ch? d?a vào th? vi?n theme ???c t?o s?n c?c kì phong phú m?nh m? c?a WordPress. N?u b?n m?i b?t ??u phát tri?n web, WordPress có th? là m?t n?i ly t??ng ?? b?t ??u, vì b?n có th? b?t ??u ch?y và tùy ch?nh sao cho website c?a b?n phù h?p y ??nh b?n mong mu?n nh?t. T? ?ó các k? n?ng s? d?ng WordPress ???c t?ng lên.

3. ??n h?n hóa vi?c chuy?n nh??ng website

Có m?t l?i ích khác c?a WordPress: các trang web WordPress có th? ???c thi?t k? ?? khách hàng mà b?n ?ang xay d?ng chúng có th? t? thêm và c?p nh?t n?i dung. Khi m?t trang web WordPress ???c xay d?ng, vi?c th?c hi?n các ch?nh s?a và c?p nh?t th??ng xuyên ch? c?n nh?p vào các nút menu và kéo và th? t?p.

4. Cài các plugin ph?c v? các tính n?ng

M?t thành ph?n quan tr?ng khác c?a n?n t?ng WordPress là th? vi?n plugin c?a nó. Plugin là các ?ng d?ng ph?n m?m (m?t s? mi?n phí s? d?ng và m?t s? yêu c?u tr? phí) gi?i thi?u các tính n?ng, ch?c n?ng c? th? cho các trang web WordPress — nh?ng th? nh? c?i thi?n th?i gian t?i c?a trang web, ch?n nh?n xét spam ho?c theo d?i l?u l??ng truy c?p và d? li?u s? d?ng trang web c?a b?n. B?n có th? tìm ki?m các plugin tr?c ti?p t? trang admin c?a trang WordPress và cài ??t chúng ch? b?ng m?t cú nh?p chu?t.

Và n?u b?n kh?ng th? tìm th?y plugin hoàn h?o ?ó ho?c ??n gi?n là b?n mu?n t?o m?t plugin cho website c?a mình, b?n c?ng có th? làm ?i?u ?ó. là ng?n ng? ???c s? d?ng ?? xay d?ng các plugin WordPress, vì v?y n?u b?n quy?t ??nh dành th?i gian h?c PHP, b?n s? có các k? n?ng ?? tùy ch?nh các trang web WordPress c?a mình hoàn h?o n?a.

Vì v?y, b?n có nên h?c cách s? d?ng WordPress?

Tóm l?i, b?t k? trình ?? k? thu?t v? c?ng ngh? th?ng tin nói chung hay trình ?? v? thi?t k? và l?p trình web nói riêng c?a b?n nh? th? nào, WordPress là m?t n?n t?ng m?nh m? và linh ho?t ?? t?o trang web. B?n có th? b?t ??u làm vi?c v?i WordPress ngay c? khi b?n kh?ng bi?t gì v? nó và khi k? n?ng c?a b?n phát tri?n, b?n có th? b?t ??u xay d?ng nhi?u trang web tùy ch?nh h?n và ?ng d?ng website ?ó vào vi?c kinh doanh hay các m?c ?ích giúp b?n ki?m ???c ngu?n thu nh?p ?? phát tri?n website càng l?n m?nh. Ngoài vi?c b?n có t? h?c WordPress ?? t? xay d?ng website cho mình thì b?n có th? s? d?ng d?ch v? thi?t k? website v?i??c?a Mona Media v?i h?n 10 n?m kinh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c thi?t k? website cho nhi?u doanh nghi?p nh? l?n kh?p n?i.

N?u b?n mu?n tìm hi?u thêm v? cách ho?t ??ng c?a WordPress, b?n có th? b?t ??u v?i các h??ng d?n mi?n phí tr?c ti?p t? trang chính th?c c?a WordPress.

Xem thêm các bài vi?t m?i nh?t c?a Hosting Blender

Categories: Blog